Hof van Cassatie - Arrest van 6 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
06-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140306-6
Rolnummer :
C.12.0613.N

Samenvatting

Een partij heeft kennis van de redenen van wraking in de zin van artikel 970 Gerechtelijk Wetboek, wanneer zij omtrent deze redenen een voldoende zekerheid heeft om zich een overtuiging te kunnen vormen en ten aanzien van de te wraken deskundige, de overige partijen en het gerecht met kennis van zaken een verzoekschrift tot wraking te kunnen indienen; deze voldoende kennis is niet gelijk te stellen met de mogelijkheid het bewijs van de aangevoerde feiten te leveren (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. C.12.0613.N

1. HYUNDAI MERCHANT MARINE C° Ltd., vennootschap naar Koreaans recht, met zetel te 110-756 Seoul (Zuid-Korea), Chokson-dong 66, Chong-nogu,

2. H.M.P. INTERNATIONAL, vennootschap naar vreemd recht, die woon-plaats heeft gekozen bij de eerste eiseres, te 110-756 Seoul (Zuid-Korea), Chokson-dong 66, Chongnogu,

eiseressen,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eiseressen woon-plaats kiezen,

tegen

1. KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd. (K-LINE), vennootschap naar vreemd recht, met zetel te 105-8421 Tokyo (Japan), Hibiya Central Building, 2-9 Nis-hi-Shinbashi 1-Chome, Minatoku, die woonplaats heeft gekozen bij mr. André Kegels, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196,

eerste verweerster,

2. ADAM OPEL AG, rechtspersoon naar vreemd recht, met zetel te 65428 Rüs-selsheim (Duitsland), Bahnhofsplatz 1,

3. COMPAGNIE BELGE D'AFFRETEMENTS nv, met zetel te 2610 Wil-rijk, Sneeuwbeslaan 14,

4. ALLIANZ MARINE & AVIATION VERSICHERUNGS AG, verze-keringsmaatschappij naar vreemd recht, met zetel te 60596 Frankfurt (Duits-land), Theodor-Stern-Kai 1,

tweede, derde en vierde verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweersters woon-plaats kiezen,

5. COBELFRET LOGISTICS nv, met zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 14,

6. AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE SAS, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 95005 Cergy-Pontoise Cedex (Frankrijk), avenue du Fief 1, Z.A. les Béthunes, Saint-Ouen-L'Aumône, BP 479,

7. ACE EUROPEAN GROUP LTD, vennootschap naar vreemd recht, met ze-tel te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9/31,

vijfde, zesde en zevende verweersters,

vertegenwoordigd door mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 6000 Charleroi, rue de l'Athénée 9, waar de verweersters woon-plaats kiezen,

8. H.,

achtste verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25 juni 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee mid-delen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 970 Gerechtelijk Wetboek moet de partij die middelen van wraking wil aanvoeren tegen een deskundige ze voordragen in een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, tenzij de deskundige zich zonder formaliteiten onthoudt, en moet het verzoekschrift worden ingediend bin-nen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen van de redenen van wraking.

2. Een partij heeft kennis van de redenen van wraking in de zin van voormelde bepaling, wanneer zij omtrent deze redenen voldoende zekerheid heeft om zich een overtuiging te kunnen vormen en ten aanzien van de te wraken deskundige, de overige partijen en het gerecht met kennis van zaken een verzoekschrift tot wra-king te kunnen indienen.

Deze voldoende kennis is niet gelijk te stellen met de mogelijkheid het bewijs van de aangevoerde feiten te leveren.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat er slechts sprake is van voldoende kennis van de redenen tot wraking, wanneer de partij die middelen van wraking wil aan-voeren, met betrekking tot die redenen over een bruikbaar bewijs beschikt, faalt naar recht.

Tweede middel in zijn geheel

4. Het middel dat niet toelaat te ontwaren of het betrekking heeft op de proce-dure tot wraking van een deskundige op grond van gewettigde verdenking dan wel op de procedure tot vervanging van een deskundige op grond van een andere reden, is bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseressen op 973,25 euro en voor de tweede, derde en vierde verweerster op 320,97 euro en voor de vijfde, zesde en zevende verweer-ster op 320,97 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en op de openbare rechtszitting van 6 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix