Hof van Cassatie - Arrest van 6 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
06-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140306-8
Rolnummer :
C.12.0615.N

Samenvatting

De rechter mag een deskundige enkel gelasten vaststellingen te doen en technisch advies te geven en niet advies te verstrekken nopens de gegrondheid van de vordering (1). (1) Zie concl. OM .

Arrest

Nr. C.12.0615.N

1. OGI SYSTEMS EUROPE bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1-7, bus 60,

2. OGI SYSTEMS Ltd, vennootschap naar Israëlisch recht, met zetel te 52522 Ramat Gan (Israël), Tuval Street 34,

eiseressen,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseressen woon-plaats kiezen,

tegen

SARIN TECHNOLOGIES, vennootschap naar Israëlisch recht, met zetel te 44643 Kfar-Saba (Israël), Atir Yeda Street 7,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480/3, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 februari 2012.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 7 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee mid-delen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

(...)

Eerste middel

1. Krachtens artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters hun rechtsmacht niet overdragen.

Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplos-sing van een voor hem gebracht geschil of in geval een geschil werkelijk en dade-lijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een tech-nisch advies te geven.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter een deskundige enkel mag gelasten vaststellingen te doen en technisch advies te geven en niet advies te verstrekken nopens de gegrondheid van de vordering.

3. Het deskundigenverslag dat in strijd met deze bepalingen is opgesteld, dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies verstrekt nopens de ge-grondheid van de vordering.

Dit belet de rechter evenwel niet de door de deskundige gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en, wan-neer het bewijs door vermoedens is toegelaten, hieruit desgevallend feitelijke vermoedens af te leiden.

4. De appelrechters oordelen dat:

- de schending door de eerste rechter van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek de absolute nietigheid tot gevolg heeft van de bestreden beslissing, zodat het deskundigenverslag in zijn geheel komt te vervallen;

- dan ook niet kan worden ingegaan op de vraag van de eiseressen het deskundi-genverslag te behouden wat de technische vaststellingen betreft;

- geen rekening kan worden gehouden met het deskundigenverslag.

5. De appelrechters die aldus oordelen dat ingevolge de schending van de arti-kelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek met de gegevens van het deskundigenver-slag geen rekening mag worden gehouden, ook niet in de mate dat het feitelijke vaststellingen en technische adviezen behelst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de gegevens van het deskundigenverslag ook niet wat betreft de feitelijke vaststellingen en technische adviezen in aanmerking mogen worden genomen en het oordeelt over de tegen-vordering van de eiseressen.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 6 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van grif-fier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix