Hof van Cassatie - Arrest van 6 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
06-05-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110506-5

Rolnummer :
C.10.0538.N

Samenvatting

Wanneer een vonnis, dat gewezen is door een meervoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg, enkel is ondertekend door de voorzitter en de griffier, zonder dat de onmogelijkheid waarin één van de rechters zou hebben verkeerd om het vonnis te ondertekenen, verantwoord is overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft het ontbreken van de handtekening van die rechter de nietigheid van dat vonnis tot gevolg (1). (1) Cass., 5 feb. 2010, AR C.09.0377.F, met conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster in Pas., 2010, nr. 85.

Arrest

Nr. C.10.0538.N

VIVIUM nv, met zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 153,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. ARGENTA ASSURANTIES nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, die woonplaats kiest bij gerechtsdeurwaarder Philippe Mormal, met kantoor te 1050 Elsene, Ter Kamerenboslaan 212,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 100,

3. S. B.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 22 december 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis voor de uitspraak wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.

Artikel 785, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte. De beslissing is dan geldig met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.

Krachtens artikel 782bis, Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis in de uitspraak van het vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld heeft aan de voorwaarde dat het vonnis moet worden ondertekend door alle rechters die het hebben gewezen.

2. Het bestreden vonnis dat gewezen is door een meervoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg, is enkel ondertekend door de voorzitter en de griffier, zonder dat de onmogelijkheid waarin één van de rechters zou hebben verkeerd om het vonnis te ondertekenen, verantwoord is overeenkomstig het bovenaangehaalde artikel 785 Gerechtelijk Wetboek.

Het ontbreken van de handtekening van die rechter heeft de nietigheid van het vonnis tot gevolg.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 6 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.