Hof van Cassatie - Arrest van 7 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
07-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110207-4
Rolnummer :
C.10.0332.N

Samenvatting

Onder rechthebbenden in de zin van artikel 29bis, §1, eerste lid WAM 1989, dienen de personen te worden verstaan die zelf schade lijden ten gevolge van de letsels of het overlijden van het slachtoffer (1) (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0332.N

NATEUS nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 79,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Landsverdediging, met kantoor te 1140 Evere, Everestraat 1,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 8 januari 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 februari 2011 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzondering van de stoffelijke schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

2. Onder rechthebbenden, in de zin van deze wetsbepaling, dienen de personen te worden verstaan die zelf schade lijden ten gevolge van de letsels of het overlijden van het slachtoffer.

De werkgever die loon doorbetaalt aan zijn werknemer die het slachtoffer is van een ongeval en ingevolge de opgelopen letsels geen arbeidsprestaties verricht, lijdt schade en is hierdoor een rechthebbende in de voormelde zin.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat met de rechthebbenden van het slachtoffer in deze wetsbepaling uitsluitend de nabestaanden van het slachtoffer zijn bedoeld, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op de som van 494,90 euro jegens de eisende partij en op de som van 182,69 euro jegens de verwerende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare terechtzitting van 7 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.