Hof van Cassatie - Arrest van 7 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
07-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120207-3
Rolnummer :
P.11.2142.N

Samenvatting

Het feit dat de behandeling van de zaak door een anders samengestelde zetel volledig hervat wordt, houdt in dat de op een vorige rechtszitting neergelegde conclusie die deel uitmaakt van het dossier, vermoed wordt hernomen te zijn door de aanwezige partij, tenzij zij daarvan afstand heeft gedaan (1). (1) Zie: R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e Ed., Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 1840.

Arrest

Nr. P.11.2142.N

O Y,

persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,

eiser,

met als raadsman mr. Raf Jespers, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 38, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemene rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de wapengelijkheid: het arrest oordeelt ten onrechte dat de door de eiser neergelegde conclusie niet werd hernomen zodat er niet moet worden op geantwoord; de zaak werd gepleit en in voortzetting gesteld en het proces-verbaal van rechtszitting van 8 november 2011 vermeldt dat de zaak in zijn geheel werd hernomen; dit houdt in dat de eerder neergelegde conclusie werd hernomen.

2. Het feit dat de behandeling van de zaak door een anders samengestelde zetel volledig hervat wordt, houdt in dat de op een vorige rechtszitting neergelegde conclusie die deel uitmaakt van het dossier, vermoed wordt hernomen te zijn door de aanwezige partij, tenzij zij daarvan afstand heeft gedaan.

Het arrest stelt vast dat de anders samengestelde zetel de behandeling van de zaak op de rechtszitting van 8 november 2011 volledig heeft hervat. Het stelt niet vast dat de eiser van zijn op een eerdere rechtszitting neergelegde conclusie afstand doet. Op die grond oordeelt het niet wettig dat de eiser zijn conclusie niet hernomen heeft en het daarop niet moet antwoorden.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeven bijgevolg geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 107,28 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 7 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.