Hof van Cassatie - Arrest van 7 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
07-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130207-3
Rolnummer :
C.12.0148.F

Samenvatting

Uit het arrest van 9 september 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt dat, indien de oorzaak van het ongeval te wijten is aan een aansprakelijke derde, de ambtenaar van de Europese Gemeenschappen geen aanspraak kan maken op een dubbele vergoeding van de geleden schade, waarvan een op grond van artikel 73 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de andere op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; die twee vergoedingsregelingen kunnen alleen gecumuleerd worden voor zover de in het statuut bepaalde vergoeding niet volstaat om de geleden schade volledig te vergoeden met toepassing van de voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.

Arrest

Nr. C.12.0148.F

P. B.,

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

KBC VERZEKERINGEN nv,

Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

ten aanzien van

EUROPESE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door het Europees Parle-ment.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen van 26 april 2011.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in een cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Krachtens artikel 73, § 1 en 2, b), van de Verordening (EG) nr. 259/68 van 29 februari 1968 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, hierna "het statuut", is de ambtenaar met in-gang van de dag van zijn indiensttreding verzekerd tegen uit beroepsziekten en ongevallen voortvloeiende risico's. De gewaarborgde uitkeringen zijn, bij blijvende algehele invaliditeit, de uitkering aan de betrokkene van een kapitaal gelijk aan acht maal zijn jaarlijkse basissalaris, berekend op de grondslag van zijn maan-delijkse salaris, toegekend over de twaalf maanden voorafgaande aan het ongeval.

Artikel 85bis, § 1, van het statuut bepaalt dat, wanneer het overlijden, een ongeval of een ziekte van een in dit statuut bedoelde persoon aan een derde te wijten is, de Gemeenschappen, voor zover er voor hen uit de schadebrengende gebeurtenis op grond van dit statuut verplichtingen voortvloeien, van rechtswege in alle rechten en rechtsvorderingen van die persoon of zijn rechtverkrijgenden ten aanzien van de aansprakelijke derde treden. Volgens het tweede lid van die bepaling is de in het eerste lid bedoelde subrogatie met name van toepassing op de uitkeringen uit hoofde van de artikelen 72 en 73 en van de desbetreffende uitvoeringsbepalingen betreffende de ziektekosten- en ongevallenverzekering.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie merkt in zijn arrest L. van 9 sep-tember 1999 (C-257/98 P) op dat de verzekering tegen ongevallen en beroepsziek-ten, als bedoeld in artikel 73 van het statuut, in een forfaitaire vergoeding van de benadeelde ambtenaar voorziet ten laste van de instelling waarbij hij is tewerkge-steld, en dat die vergoeding wordt berekend op basis van de graad van invaliditeit en het basissalaris van de ambtenaar, zonder dat rekening wordt gehouden met de aansprakelijkheid van degene die het ongeval heeft veroorzaakt of met die van de instelling die de arbeidsvoorwaarden heeft opgelegd die tot het ontstaan van de beroepsziekte hebben kunnen bijdragen, en beslist vervolgens: "Deze forfaitaire schadevergoeding kan evenwel niet tot een dubbele vergoeding van de geleden schade leiden. Daartoe voorziet artikel 85bis van het Statuut, voor het geval dat een ongeval of een ziekte aan een derde zou zijn te wijten, in de subrogatie van de Gemeenschappen in alle rechten en rechtsvorderingen van de betrokken ambte-naar ten aanzien van de aansprakelijke derde, met name voor de uitkeringen en vergoedingen uit hoofde van artikel 73 van het Statuut" en: "Indien de oorzaak van een ongeval of een ziekte is toe te rekenen aan de instelling waarbij de ambtenaar is tewerkgesteld, kan hij ook geen aanspraak maken op een dubbele vergoeding van de geleden schade, uit hoofde van artikel 73 van het Statuut en uit hoofde van artikel 215 van het [EG-]Verdrag [dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de Europese Unie]. In die zin staan de twee vergoedingsregelingen [...] niet los van elkaar".

3. Uit dat arrest volgt kennelijk dat, indien de oorzaak van het ongeval te wij-ten is aan een aansprakelijke derde, de ambtenaar geen aanspraak kan maken op een dubbele vergoeding van de geleden schade, waarvan een op grond van artikel 73 van het statuut en de andere op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Die twee vergoedingsregelingen kunnen alleen gecumuleerd worden voor zover de in het statuut bepaalde vergoeding niet volstaat om de geleden schade volledig te vergoeden met toepassing van de voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.

4. Het middel, dat geheel berust op de overweging dat "de oorzaak en het voorwerp van de vergoeding die betaald werd met toepassing van het voormelde artikel 73 niet overeenstemmen met die welke aan de basis liggen van de rechts-vordering die tegen de aansprakelijke derde is ingesteld op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek", en dat daaruit afleidt dat de vergoe-dingen die krachtens die twee regelingen verschuldigd zijn, in elk geval cumu-leerbaar zijn, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claure Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 7 febru-ari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,