Hof van Cassatie - Arrest van 7 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
07-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130207-4
Rolnummer :
C110548F-C110759F

Samenvatting

Indien uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de onregelmatigheid van het exploot van het cassatieberoep, dat is overhandigd aan een persoon die noch een bediende noch een aangestelde van de verweerder was, noch speciaal gemachtigd was om de stukken in zijn naam te ontvangen, de belangen van laatstgenoemde niet heeft geschaad, kan de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit de onregelmatigheid van die betekening, niet worden aangenomen (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. … .

Arrest

Nr. C.11.0548.F

ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, ETTERBEEK, EL-SENE EN SINT-GILLIS, IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID, afgekort I.Z.Z., openbare vereniging,

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. AZAMEDIX, burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid,

e.a.,

(...)

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

44. ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LA CLINIQUE FONDATION LAMBERT, afgekort A.M.F.I., vereniging zonder winstoogmerk in vereffening,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

AR C.11.0759.F

ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, ETTERBEEK, EL-SENE EN SINT-GILLIS, IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID, afgekort I.Z.Z., openbare vereniging,

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. AZAMEDIX, burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid,

e.a.,

(...)

44. ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LA CLINIQUE FONDATION LAMBERT, afgekort A.M.F.I., vereniging zonder winstoogmerk in vereffening,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 23 december 2010.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 18 januari 2013 een conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

De twee cassatieberoepen, die gericht zijn tegen hetzelfde arrest, moeten worden gevoegd.

A. Het cassatieberoep C.11.0548.F :

(...)

De door de verweerster Association des Médecins de la Clinique Fondation Lambert (A.M.F.L.) tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : de betekening van het cassatieberoep is onregelmatig:

Luidens artikel 861 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter een proceshandeling al-leen dan nietig verklaren indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde on-regelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.

Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat:

- de verweerster, na haar vereffening, haar maatschappelijke zetel heeft behou-den op het adres van de eiseres, waar de betekening is gebeurd;

- dat adres het enige adres is dat vermeld wordt in de akten van rechtspleging uitgaande van de verweerster, daarin begrepen haar memorie van antwoord;

- de verweerster, in de noot die ze heeft neergelegd op 5 maart 2012, erkent dat haar vereffenaar afhing van het personeel van de eiseres om kennis te kunnen nemen van de brieven die aan haar waren gericht;

- het exploot van de betekening naar de vereffenaar van de verweerster, op haar privéadres, is doorgestuurd door C.J., die verbonden is aan de juridische dienst van de eiseres en die het exploot had ontvangen van de instrumenterende ge-rechtsdeurwaarder;

- de verweerster, door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie, binnen de wettelijke termijnen een memorie van antwoord heeft neergelegd en geantwoord heeft op de in het cassatieberoep aangevoerde middelen.

Het feit dat het exploot van betekening is overhandigd aan C.J., die noch een be-diende noch een aangestelde van de verweerster was noch speciaal gemachtigd was om de stukken in haar naam te ontvangen, heeft de belangen van laatstge-noemde derhalve niet geschaad.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

2. Luidens artikel 133 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 au-gustus 1987, worden, ongeacht het vergoedingsstelsel dat in het ziekenhuis wordt toegepast, alle bedragen door de patiënten of door derden te betalen ter vergoe-ding van de prestaties van de ziekenhuisgeneesheren met betrekking tot gehospita-liseerde patiënten, centraal geïnd.

Artikel 136 van die wet bepaalt dat, indien de centrale inning geschiedt door een dienst die daartoe door de medische raad is ingesteld, in onderlinge overeenstem-ming met de beheerder een reglement moet worden vastgesteld betreffende de werking van de dienst; meer bepaald wordt vastgesteld op welke wijze en op welk tijdstip de door de ziekenhuisgeneesheren aan het ziekenhuis verschuldigde be-dragen worden overgedragen. De beheerder of zijn afgevaardigde beschikken over toezichtsmogelijkheden.

Volgens artikel 121 van dezelfde wet is de medische raad het vertegen-woordigend orgaan waardoor de ziekenhuisgeneesheren betrokken worden bij de besluitvorming in het ziekenhuis.

Volgens artikel 140, § 1, van die wet, zoals het van toepassing is op het geschil, worden de centraal geïnde honoraria niet alleen aangewend voor de betaling van de bedragen die aan de ziekenhuisgeneesheren verschuldigd zijn, overeenkomstig de regeling die op hen toepasselijk is, maar ook voor de dekking van de innings-kosten van de honoraria, overeenkomstig het reglement van de dienst, de dekking van de kosten veroorzaakt door de medische prestaties die niet door de verpleeg-dagprijs worden vergoed en de verwezenlijking van de maatregelen om de medi-sche activiteit in het ziekenhuis in stand te houden of te bevorderen.

Het arrest stelt vast dat het maatschappelijk doel van de vereniging zonder winst-oogmerk A.M.F.L., die is opgericht op 15 januari 1975, erin bestaat "alle dienstige maatregelen te nemen om de uitoefening van de geneeskunde binnen de Fondation Lambert te bevorderen", en dat de regeling betreffende de werking van de centrale inningsdienst van de Clinique Baron Lambert enerzijds bepaalt dat "de geneesherenhonoraria van de Clinique Baron Lambert centraal geïnd worden door de medische raad" en dat, anderzijds, "de medische raad A.M.F.L. belast met de centrale inning van de honoraria voor rekening van de ziekenhuisgeneesheren".

Het arrest stelt ook vast dat, volgens het reglement dat de rechtsverhouding tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Brussel en de ziekenhuis-geneesheren van de Clinique Baron Lambert vastlegt, de centraal geïnde honoraria aangewend worden overeenkomstig artikel 140, § 1, van de wet op de ziekenhui-zen.

Hoewel uit de voormelde bepalingen blijkt dat de vereniging zonder winstoog-merk A.M.F.L. werd belast met de inning van de honoraria voor rekening van de ziekenhuisgeneesheren en dat zij de geïnde bedragen onder meer moest aanwen-den voor de dekking van de inningskosten, kan daaruit evenwel niet worden afge-leid dat A.M.F.L. elke rechtshandeling ter uitvoering van haar opdracht stelt in naam en voor rekening van de ziekenhuisgeneesheren.

Noch de voormelde wetsbepalingen noch enig andere bepaling verplichten A.M.F.L. een bankrekening te openen om haar inningsopdracht te vervullen.

3. De zichtrekening is een overeenkomst met als voornaamste doel de gelden van de cliënt te bewaren en bankdiensten te verkrijgen waardoor, met name, giraal geld kan worden aangewend. Zij wordt gesloten tussen de houder van de rekening en de bank.

Het arrest stelt vast dat de litigieuze rekening door A.M.F.L. en in haar naam werd geopend.

4. Het arrest, dat beslist dat "A.M.F.L. uitsluitend in de hoedanigheid van last-hebber van de medische raad, en dus van de geneesheren die deze vertegenwoor-digt, een zogenaamde rekening ‘voor centrale inning' heeft kunnen openen ; [dat] A.M.F.L., binnen het kader van de centrale inning van de geneesherenhonoraria, zoals die bij wet is bepaald en opgelegd - een centrale inning die enkel door de opening van een bankrekening mogelijk is -, niet als de houder van die rekening kan worden beschouwd ; [dat] die rekening immers alleen maar tot doel kan heb-ben de ziekenhuisgeneesheren in staat te stellen hun honoraria overeenkomstig de wet te innen; [dat] de opening van de bankrekening, die de centrale inning van de honoraria mogelijk moet maken, dus past binnen de opdracht toevertrouwd aan A.M.F.L.; [dat] de ziekenhuisgeneesheren [...] rechtstreeks partij zijn bij de over-eenkomst die met de bank is gesloten voor de opening van een zogenaamde reke-ning ‘van centrale inning', en dat overeenkomstig het mechanisme dat inherent is aan de lastgeving", verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing dat "niet A.M.F.L., de houder is van de schuldvordering op de bank voor de tegoeden op die rekening maar wel de ziekenhuisgeneesheren, die A.M.F.L. de opdracht gaven die rekening te openen om de centrale inning van hun honoraria te verzekeren".

Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof

Voegt de cassatieberoepen met de algemene rolnummers C.11.0548.F en C.11.0759.F.

Cassatieberoep C.11.0548.F

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt dat de bedragen die door A.M.F.L. zijn ontvangen en op de op haar naam geopende rekening "voor centrale inning" zijn gestort, uitsluitend aan de geneesheren toebehoren en onder hen verdeeld moeten worden naar evenredigheid van ieders rechten, na aftrek van de overeengekomen bedragen, het vereffenaar C. beveelt om aan de verschillende geneesheren het bedrag te storten dat op de rekening "voor centrale inning" voor-komt vermeerderd met de interest en rekeninghoudend met de saldo's die zijn op-genomen in de samenvattende staat van het jaar 2000, en het uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

Cassatieberoep C.11.0759.F

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 7 febru-ari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,