Hof van Cassatie - Arrest van 7 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
07-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120607-5
Rolnummer :
C.11.0488.N

Samenvatting

Artikel 5 Kansspelwet zoals van kracht vóór de opheffing bij wet van 10 januari 2010 betreft niet de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen, maar wel de rechtsgevolgen ervan en meer bepaald de mogelijkheid voor de contractspartijen om de nietigheid van deze overeenkomst op te werpen; de wetgever maakt hierbij geen onderscheid naargelang de overeenkomsten zijn tot stand gekomen vóór of na de inwerkingtreding van artikel 5 Kansspelenwet (1). (1) Zie de andersluidende concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.11.0488.N

1. J.S.,

2. N.V.,

3. JANI bvba, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Houtbriel 26,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers woonplaats kie-zen,

tegen

GEMA BINGO bvba, met zetel te 9220 Hamme, Boonstraat 14,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 9 september 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 28 februari 2012 een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Enig middel

1. Artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrich-tingen en de bescherming van de spelers (hierna: Kansspelenwet), zoals van kracht vóór de opheffing bij wet van 10 januari 2010, is in werking getreden op 30 december 2000 en bepaalt dat de nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten toegestane kans-spelen en kansspelinrichtingen niet kan worden opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze kansspelen ongeoorloofd zijn.

Deze bepaling betreft niet de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen, maar wel de rechtsgevolgen ervan en meer be-paald de mogelijkheid voor de contractspartijen om de nietigheid van deze over-eenkomst op te werpen.

De wetgever maakt hierbij geen onderscheid naargelang de overeenkomsten zijn tot stand gekomen vóór of na de inwerkingtreding van artikel 5 Kansspelenwet.

2. De appelrechter oordeelt derhalve zonder schending van de aangevoerde wetsbepalingen dat de eisers niet de nietigheid kunnen inroepen van de vóór de inwerkingtreding van artikel 5 Kansspelenwet gesloten overeenkomsten tot de ex-ploitatie van kansspelautomaten in een drankgelegenheid.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 501,02 euro en voor de verweerster op 149,04 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, raadsheer Eric Stassijns, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Beatrijs Deconinck en Geert Jocqué, en op de openbare rechtszitting van 7 juni 2012 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.