Hof van Cassatie - Arrest van 7 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
07-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130607-3
Rolnummer :
C.12.0480.N

Samenvatting

Een leasingnemer, die voor het faillissement met de gefailleerde een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan deze laatste gehouden is tot teruggave van de geleasede goederen, die hem door de leasingnemer ter beschikking werden gesteld, heeft hoedanigheid en belang om op grond van die overeenkomst de geleasede goederen terug te vorderen (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. C.12.0480.N

Jacques ARNAUTS-SMEETS, advocaat, met kantoor te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 7, als curator van het faillissement van Beninghof bvba,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

DE BECKER ELEKTROGROEP nv, met zetel te 1730 Asse, Z4 Broekooi 300,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 21 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 101, eerste lid, Faillissementswet, bepaalt dat het faillissement geen afbreuk doet aan het recht van terugvordering van de eigenaar van de goederen die in het bezit zijn van de gefailleerde schuldenaar.

2. Een leasingnemer, die voor het faillissement met de gefailleerde een over-eenkomst heeft gesloten op grond waarvan deze laatste gehouden is tot teruggave van de geleasede goederen, die hem door de leasingnemer ter beschikking werden gesteld, heeft hoedanigheid en belang om op grond van die overeenkomst de ge-leasede goederen terug te vorderen.

3. De appelrechters stellen vast dat:

- de verweerster met Beninghof bvba op 15 november 2007 een overeenkomst van samenwerking, depot en installatie van aggregaten afsloot;

- nadien één van deze machines door Dexia Lease Services nv aan de verweer-ster werd geleased;

- Beninghof bvba bij vonnis van 9 december 2008 failliet werd verklaard;

- de verweerster de teruggave vordert van de curator van de beide aggregaten.

4. De appelrechters die oordelen dat de verweerster het vereiste belang en hoe-danigheid heeft om de beide motoren uit de faillissementsboedel terug te vorde-ren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser qualitate qua tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 622,03 euro en voor de verweerster op 335,55 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 7 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bij-stand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen B. Wylleman G. Jocqué

A. Smetryns A. Fettweis E. Dirix