Hof van Cassatie - Arrest van 7 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
07-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130307-12
Rolnummer :
C.12.0332.F

Samenvatting

Artikel 29bis, §1, van de wet van 21 nov. 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen sluit noch de werknemer die de spoorstaven onderhoudt op het ogenblik dat er een verkeersongeval plaatsvindt waarin een hieraan gebonden motorrijtuig betrokken is, noch de rechthebbenden van die werknemer uit het toepassingsgebied van de vergoedingsregeling die dat artikel invoert ten gunste van de slachtoffers van een verkeersongeval en hun rechthebbenden.

Arrest

Nr. C.12.0332.F

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN nv,

Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. M. D.,

2. C. J.,

3. A. J.,

4. J. D.,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 15 februari 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 15 februari 2013 een conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

(...)

Tweede onderdeel

Artikel 29bis, § 1, WAM1989 sluit noch de werknemer die de spoorstaven onder-houdt op het ogenblik dat er een verkeersongeval plaatsvindt waarin een hieraan gebonden motorrijtuig betrokken is, noch de rechthebbenden van die werknemer uit het toepassingsveld van de vergoedingsregeling die dat artikel invoert ten gun-ste van de slachtoffers van een verkeersongeval en hun rechthebbenden.

Het onderdeel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 7 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,