Hof van Cassatie - Arrest van 7 november 2013 (België)

Publicatie datum :
07-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131107-15
Rolnummer :
C.13.0165.N

Samenvatting

Wanneer partijen bij het aangaan van een huurcontract de kleinhandelsbestemming hebben uitgesloten, kan het bewijs van de instemming van de verhuurder, die geen handelaar is, met een wijziging van deze bestemming, niet door middel van getuigen worden geleverd.

Arrest

Nr. C.13.0165.N

ANTWERPS KIEKENHUIS cvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Lentestraat 6,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I straat 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

DE IDEALE WONING - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, burgerlijke vennootschap onder de vorm van cvba, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Diksmuidelaan 276,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 7 januari 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1341 Burgerlijk Wetboek, staat in burgerlijke zaken, tegen een akte voor een notaris of een onderhandse akte voor zaken die de som of de waarde van 375 euro te boven gaan, geen bewijs door getuigen open.

2. Volgens artikel 1 Handelshuurwet, zijn de bepalingen van deze wet van toe-passing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goe-deren die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een am-bachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de partijen bij het aangaan van de huur, de kleinhandelsbestemming bij geschrift hebben uitgesloten, het bewijs van de instemming van de verhuurder, die geen handelaar is, met een wijziging van deze bestemming niet door middel van getuigen kan worden geleverd.

4. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat:

- artikel 12 van de huurovereenkomst bepaalt dat de Handelshuurwet niet van toepassing is en het de eiseres verboden is om er enige handelsactiviteit in uit te oefenen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder;

- de verhuurder geen koopman is en de huurovereenkomst geen handelsverbin-tenis uitmaakt.

5. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat krachtens artikel 1341 Burgerlijk Wetboek het aanbod van de eiseres tot het bewijs van getuigen tegen de inhoud van de akte van 13 juli 2007 niet kan worden toegelaten, beant-woorden de appelrechters het in het middel bedoelde verweer en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 706,62 euro en voor de verweerster op 345,97 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Koenraad Moens, en op de openbare rechtszitting van 7 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche K. Moens A. Smetryns

B. Deconinck A. Fettweis E. Dirix