Hof van Cassatie - Arrest van 7 september 2012 (België)

Publicatie datum :
07-09-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120907-1
Rolnummer :
C.11.0630.N

Samenvatting

De rechter mag niet op grond van de billijkheid de bepalingen van de overeenkomst wijzigen (1). (1) Cass. 20 april 2006, AR C.03.0084.N, AC 2006, nr. 226.

Arrest

Nr. C.11.0630.N

SACHA nv, met zetel te 1030 Schaarbeek, Vergoteplein 34,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

CYCLO vzw, met zetel te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 85, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Emmerchts-Bourdeau'dhui, met kantoor te 1020 Brussel, Dieudonné Lefèvrestraat 65,

verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16 mei 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De rechter mag niet op grond van de billijkheid de bepalingen van de over-eenkomst wijzigen.

2. De appelrechters die vaststellen dat de huurovereenkomst een schadebeding bevat ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de huurder en oordelen dat dit beding ook moet worden toegepast in geval van ontbinding te laste van de verhuurder, omdat dit beding dat "eenzijdig (is) geformuleerd in het voordeel van de verhuurder", ook kan worden toegepast ten voordele van de huurder "wegens het wederkerig karakter van de overeenkomst, en gelet op de bil-lijkheid (artikel 1135 Burgerlijk Wetboek)", verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in de mate dit oordeelt over de schadevergoeding ten laste van de eiseres en over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en op de openbare rechtszitting van 7 september 2012 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.