Hof van Cassatie - Arrest van 8 april 2011 (België)

Publicatie datum :
08-04-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110408-5

Rolnummer :
F.10.0045.N

Samenvatting

De belastingplichtige die aanvoert dat een gemeentelijk belastingsreglement de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, omdat het een categorie van personen, waarvan hij deel uitmaakt, op discriminerende wijze belast en zonder redelijke verantwoording een andere categorie niet belast, heeft belang aan te voeren dat het belastingreglement ongrondwettelijk is (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. F.10.0045.N

ALGEMENE ELEKTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE & ZOON nv, met zetel te 8490 Jabbeke, Lettenburgstraat 4,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre-Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. GEMEENTE JABBEKE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 8490 Jabbeke, Dorpsstraat 3,

verweerster,

met als raadsman mr. Johan Mermuys, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8490 Jabbeke, Dorpsstraat 76/3, waar de verweerster woonplaats kiest,

2. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de bestendige deputatie, in de persoon van de gouverneur, met kantoor te 8200 Sint-Andries, Koning Leopold III-laan 41,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 9 februari 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde onderdeel

1. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

2. De belastingplichtige die aanvoert dat een gemeentelijk belastingsreglement de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, omdat het een categorie van personen, waarvan hij deel uitmaakt, op discriminerende wijze belast en zonder redelijke verantwoording een andere categorie niet belast, heeft belang aan te voeren dat het belastingregelement ongrondwettelijk is.

3. De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Albert Fettweis, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 8 april 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.