Hof van Cassatie - Arrest van 8 november 2011 (België)

Publicatie datum :
08-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111108-8
Rolnummer :
P.11.0604.N

Samenvatting

Wanneer het Hof in een eerder arrest heeft beslist dat de aangevoerde onwettigheid van het bestreden arrest de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen over de straf, de kosten en de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders, zonder evenwel de vernietiging mee te brengen van de schuldigverklaring, en door dit gedeeltelijk vernietigde arrest ook een bijzondere verbeurdverklaring werd uitgesproken en een beroepsverbod werd opgelegd, en het op verwijzing gewezen arrest een hoofdgevangenisstraf en een geldboete oplegt, maar oordeelt dat de uitgesproken bijzondere verbeurdverklaring en het opgelegde beroepsverbod niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van een beoordeling door de verwijzingsrechter, vernietigt het Hof het bestreden arrest enkel in zoverre het geen uitspraak doet over de bijzondere verbeurdverklaring en over het opgelegde beroepsverbod.

Arrest

Nr. P.11.0604.N

M.-H. F.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Dirk Van Belle, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 32-34, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 17 februari 2011, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 18 mei 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 427 Wetboek van Strafvordering,

- de artikelen 42, 3°, 43bis en 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek,

- artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningsverbod.

1. Het Hof oordeelt met het arrest van 18 mei 2010 dat de appelrechters voor de lastens de eiser bewezen verklaarde feiten geen fiscale geldboete konden opleggen en dat deze onwettigheid de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen over de straf, de kosten en de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders, zonder evenwel de vernietiging mee te brengen van de schuldigverklaring. Het arrest van 18 mei 2010 vernietigt het bestreden arrest van 16 december 2009 in zoverre het de eiser tot straf, de kosten en de bijdrage veroordeelt en verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

2. De door het gedeeltelijk vernietigde arrest van 16 december 2009 lastens de eiser op grond van de artikelen 42, 3°, 43bis en 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek uitgesproken bijzondere verbeurdverklaringen van :

- de diamanten vermeld onder de telastleggingen van de zaak I sub A.I.b.1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 en 24 (gezamenlijke waarde: 1.271.855,00 Amerikaanse Dollar), voorwerp van de feiten sub C.II van de zaak I;

- de diamanten vermeld onder de telastleggingen sub A.I.1 tot en met A.I.17 van de zaak II, voorwerp van de feiten C.II van de zaak II,

- een bedrag van 11.031.681,87 Amerikaanse Dollar, om te zetten in euro, als vermogensvoordelen bekomen uit de feiten sub D van de zaak I, waarin begrepen de in het beroepen vonnis op bladzijde 62 nader omschreven in beslag genomen onroerende goederen, evenwel beperkt tot beloop van de overeenkomstige waarde van het witgewassen uit de feiten sub D van de zaak I illegaal verkregen voordeel;

- een bedrag van 758.227,14 Amerikaanse Dollar, om te zetten naar euro, als vermogensvoordelen bekomen uit het feit D van de zaak II, waarin begrepen het in het beroepen vonnis op bladzijde 63 nader omschreven in beslag genomen onroerend goed, evenwel beperkt tot beloop van de overeenkomstige waarde van het witgewassen uit feit D van de zaak II illegaal verkregen voordeel,

en het door dit arrest aan de eiser opgelegde verbod om persoonlijk of door een tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om één van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen, voor een termijn van tien jaar, zijn beslissingen over de straf, die met het arrest van het Hof van 18 mei 2010 eveneens werden vernietigd.

3. Het arrest (ro 07 en 09, p. 40-41 en p. 44) dat oordeelt dat de lastens de eiser bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 december 2009 uitgesproken bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen niet meer het voorwerp kan uitmaken van een beoordeling door de verwijzingsrechter en dus behouden blijft en dat het aan de eiser opgelegde beroepsverbod niet werd vernietigd en dus ook is blijven bestaan, is niet naar recht verantwoord.

Middel

4. Het middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over de lastens de eiser uitgesproken bijzondere verbeurdverklaringen en over het aan de eiser opgelegde beroepsverbod.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten.

Laat het overige vierde ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Bepaalt de kosten op 254,73 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem en Alain Bloch en op de openbare rechtszitting van 8 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.