Hof van Cassatie - Arrest van 9 december 2011 (België)

Publicatie datum :
09-12-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111209-1
Rolnummer :
C.11.0600.F

Samenvatting

Wanneer de zetel van een rechtspersoon wordt verplaatst binnen een termijn van één jaar voorafgaand aan de faillissementsvordering en twee gelijkelijk bevoegde rechtbanken van koophandel het faillissement van die rechtspersoon hebben uitgesproken, heeft de rechtbank waarbij de zaak eerst aanhangig wordt gemaakt, voorrang op die waarvoor zij later wordt aangebracht.

Arrest

A.R. C.11.0600.F

Alain VANDAMME, qq curator faillissement Bema Consult bvba,

verzoeker tot regeling van rechtsgebied

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. BEMA CONSULT bvba,

2. OCTA+ ENERGIE nv,

3. a. H. B.,

b. H. D.,

c. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij arrest van 14 oktober 2011 heeft het Hof de verzoeker toegestaan een regeling van rechtsgebied te vorderen op de rechtszitting van de eerste kamer van die dag.

De dagvaardingsexploten van 9 en 10 november 2011 werden op 1 december 2011 neergelegd op de griffie van het Hof.

De verweerders sub 3 hebben het Hof een verklaring van verschijning bezorgd waarin zij zeggen zich niet tegen het verzoek te verzetten.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Op verzoek van de verweerder sub 4, dat ingesteld werd bij een dagvaarding van 1 februari 2011, werd de verweerder sub 1 failliet verklaard bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 3 maart 2011 De verweerders sub 3 werden aangesteld als curatoren.

Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 14 maart 2011, dat eveneens in kracht van gewijsde is gegaan, heeft op een dagvaarding die op 11 februari 2011 ten verzoeke van de verweerster sub 2 werd uitgebracht, de verweerster sub 1 failliet verklaard en de eiser aangesteld als curator.

De verplaatsing naar Anderlecht van de zetel van de verweerster sub 1, die voordien in Diepenbeek gevestigd was, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010.

Artikel 631, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van koophandel gelegen in het rechtsgebied waarin de koopman op de dag van aangifte van het faillissement of van instelling van de rechtsvordering, indien het een rechtspersoon betreft, zijn zetel heeft, bevoegd is om het faillissement uit te spreken, dat, in geval van verplaatsing van de zetel van de vennootschap, binnen een termijn van een jaar voorafgaand aan de faillissementsvordering, het faillissement binnen dezelfde termijn eveneens kan worden gevorderd voor de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de rechtspersoon zijn zetel had, welke termijn loopt van de bekendmaking van de verplaatsing van de zetel in het Belgisch Staatsblad en dat de rechtbank waarbij de zaak eerst aanhangig wordt gemaakt, voorrang heeft op die waarvoor zij later wordt aangebracht.

Hieruit volgt dat de rechtbank van koophandel te Hasselt waarbij de zaak eerst aanhangig werd gemaakt en die bevoegd is om de eerste verweerster failliet te verklaren, voorrang moest hebben op die te Brussel.

Dictum

Het Hof,

Uitspraak doende over de regeling van rechtsgebied.

Doet het vonnis van 14 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Brussel en de daaropvolgende rechtspleging voor die rechtbank teniet.

Onttrekt de zaak aan de rechtbank van koophandel te Brussel.

Beveelt dat de rechtspleging betreffende het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bema Consult wordt voortgezet voor de rechtbank van koophandel te Hasselt overeenkomstig het vonnis van 3 maart 2011 van die rechtbank.

Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de rechtbank van koophandel te Brussel en dat melding hiervan zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Zegt voor recht dat de kosten van de regeling van het rechtsgebied zullen worden verhaald op het actief van het faillissement.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Sylviane Velu en Alain Simon, en in openbare terechtzitting van 9 december 2011 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De waarnemend eerste voorzitter,