Hof van Cassatie - Arrest van 9 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
09-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110209-6
Rolnummer :
P.10.1638.F

Samenvatting

Aangezien het hoger beroep van het openbaar ministerie de appelrechters in staat stelde uitspraak te doen in het voordeel van de eiser, is het middel dat het bestreden vonnis verwijt dat het beslist dat het hoger beroep van die eiser niet ontvankelijk is, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Arrest

Nr. P.10.1638.F

P. B.,

beklaagde,

eiser,

mr. Alain Lavend'homme, advocaat bij de balie te Charleroi.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Charleroi van 20 september 2010.

De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser verwijt het vonnis dat het beslist dat zijn hoger beroep niet ontvankelijk is.

De appelrechters hebben evenwel uitspraak gedaan over het gezamenlijk hoger beroep dat het openbaar ministerie zonder voorbehoud heeft ingesteld. Aangezien dat hoger beroep ontvankelijk verklaard wordt, nemen zij kennis van de strafvordering in haar geheel, zodat de rechters de eiser met name kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis kunnen bevestigen, de strafmaat kunnen verminderen of verzwaren, zonder dat zij uitspraak hoeven te doen binnen de perken van de vorderingen van het openbaar ministerie.

Aangezien het hoger beroep van het openbaar ministerie de rechtbank in staat stelde uitspraak te doen in het voordeel van de eiser, berokkent de beslissing om het hoger beroep van laatstgenoemde niet ontvankelijk te verklaren hem geen enkele schade.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing heeft geen enkele onwettigheid tot gevolg die de eiser schade kan berokkenen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 9 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,