Hof van Cassatie - Arrest van 9 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
09-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120209-5
Rolnummer :
C.10.0620.N

Samenvatting

De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing van de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in het klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0620.N

HET STREEP bvba, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bogaerdenstraat 10,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

RUNTIME SERVICES nv, met zetel te 2221 Booischot, Dorpstraat 100a, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder mr. Marcel De Blauw, met kantoor te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 59,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 11 februari 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 19 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1 is de Handelshuurwet van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of de onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

2. De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing van de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in het klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand.

3. Een interimkantoor, waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het bemiddelen voor uitzendarbeid, is een tussenschakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het levert als dienstverlener economische prestaties die zowel in het voordeel zijn van de werkgevers als van de werknemers.

4. Het huurcontract van een interimkantoor dat voor het realiseren van zijn omzet afhangt van het contact met het publiek, te dezen de potentiële werknemers, dat naar hem toekomt in het gehuurde pand, valt onder de Handelshuurwet.

5. De omstandigheid dat het uitzendbureau en de uitzendkracht op grond van de artikelen 7 en 8 uitzendarbeidswet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en dat artikel 24, tweede lid, van dezelfde wet niet toelaat dat het uitzendbureau van de uitzendkracht direct of indirect een financiële bijdrage vordert, doet hieraan geen afbreuk.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 509,69 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 9 februari 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.