Hof van Cassatie - Arrest van 9 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
09-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120509-3
Rolnummer :
P.12.0116.F

Samenvatting

In een in het Frans gevoerde rechtspleging mag de betekening van een dagvaarding van een beklaagde in een Nederlands taalgebied in het Frans gebeuren, zonder dat daaraan een Nederlandse vertaling wordt toegevoegd, wanneer die beklaagde voor de rechtspleging de taal heeft gekozen of aanvaard waarin de akte is gesteld.

Arrest

Nr. P.12.0116.F

PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,

tegen

F. K.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel van 25 november 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser voert aan dat de bodemrechters, in strijd met artikel 38 Taalwet gerechtszaken, beslist hebben dat de zaak niet naar recht bij de politierechtbank aanhangig was gemaakt, op grond dat de dagvaarding aan de verweerder, die in Asse woonde, in het Frans was betekend en niet in het Nederlands, samen met een Franse vertaling.

Ofschoon, krachtens het tweede lid van het voormelde artikel 38, aan de akte die in een ander taalgebied moet worden betekend dan het taalgebied waar zij werd opgesteld, op straffe van nietigheid een vertaling moet worden toegevoegd, mag, naar luid van het achtste lid van die bepaling, alleen van die regel afgeweken worden indien de partij aan wie de betekening moet worden gedaan, voor de rechtspleging de taal heeft gekozen of aanvaard waarin de akte is gesteld.

Dit is hier het geval aangezien uit het beroepen vonnis blijkt dat de verweerder het Frans als taal van de rechtspleging had gekozen.

Daaruit volgt dat de betekening van de dagvaarding aan de verweerder in het Frans mocht plaatsvinden zonder Nederlandse vertaling.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 9 mei 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.