Hof van Cassatie - Arrest van 9 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
09-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131009-1
Rolnummer :
P.13.0637.F

Samenvatting

Wanneer tegen de rechterlijke beslissing waarbij de onderhoudsplichtige is veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, geen verzet of hoger beroep meer openstaat, gaat de strafrechtelijke bescherming van de onderhoudsgerechtigde in vanaf de uitspraak van het vonnis of van het arrest, ongeacht de betekening ervan (1). (1) Zie Cass., 27 jan. 1987, AR 942, AC 1986-87, nr. 307; A. Winants, v° Abandon de famille, in Qualifications et jurisprudence pénales, p. 13; A. Masset, "L'abandon de famille", in Les infractions, dl. 3, Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Larcier, 2011, p. 322-323.

Arrest

Nr. P.13.0637.F

X. K.,

Mr. Jean-Michel Maguin Vreux, advocaat bij de balie te Nijvel,

tegen

D. D.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 februari 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering

Middel

De eiser voert aan dat het arrest, door hem schuldig te verklaren aan familieverla-ting voor een tijdvak voorafgaand aan de datum van betekening van de beslissing waarbij hij tot betaling van een onderhoudsbijdrage is veroordeeld, artikel 391bis Strafwetboek schendt.

De voormelde bepaling straft de onderhoudsplichtige die meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de rechterlijke beslissing, waartegen geen verzet of ho-ger beroep openstaat en waarbij hij is veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, ten uitvoer te leggen.

Daaruit volgt dat, wanneer tegen de gewezen beslissing geen verzet of hoger be-roep meer openstaat, de strafrechtelijke bescherming van de onderhoudsgerech-tigde ingaat vanaf de uitspraak van het vonnis of van het arrest, ongeacht de bete-kening ervan.

De appelrechters stellen vast dat de eiser, bij een op tegenspraak gewezen arrest van 17 januari 2011, is veroordeeld om de verweerster een uitkering tot onder-houd te betalen als bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van hun twee gemeenschappelijke kinderen en dat tegen die beslissing geen verzet of hoger beroep meer openstaat.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot een straf wegens het vrijwillig in ge-breke blijven, van 18 maart 2011 tot 4 januari 2012, om aan die verplichting te voldoen.

Het hof van beroep schendt de aangevoerde wetsbepaling dus niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 9 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,