Hof van Cassatie - Beslissing van 6 january 2011 (België)

Publicatie datum :
06-01-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110106-5
Rolnummer :
G.10.0265.N

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]199[ETUTU] - [TUTU]186[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20110106-5&idxc_id=247926&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

P.D. Nr. G.10.0265.N

In zake: N B

Het Bureau,

Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 24 november 2010;

Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Gehoord de conclusie van de heer advocaat-generaal André Henkes;

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaaan, blijkt dat :

- de verzoekster van Russische nationaliteit is, niet op regelmatige wijze haar gewone verblijfplaats in België heeft en envemin op regelmatige wijze in één van de Lid-Staten van de Europese Unie verblijft ;

- de rechtsbijstand niet wordt gevraagd in één van de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen ;

- er ook generlei aanwijzing is dat aan de verzoekster op grond van enig internationaal verdrag rechtsbijstand zou kunnen worden verleend.

2. Hieruit volgt dat de verzoekster, ingevolge het bepaalde in het artikel 668 van het Gerechtelijk Wetboek, geen rechtsbijstand kan worden verleend.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Bureau voor rechtsbijstand,

Verwerpt het verzoek.

Brussel, 6 januari 2011.

De griffier, De voorzitter,

Frank Adriaensen Paul Maffei