Hof van Cassatie - Beslissing van 6 january 2011 (België)

Publicatie datum :
06-01-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110106-6
Rolnummer :
G.10.0282.N

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]199[ETUTU] - [TUTU]186[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20110106-6&idxc_id=247928&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

Zaak nr. G.10.0282.N

R M I, thans opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis,

verzoeker tot rechtsbijstand, met als raadsman mr. Steff Stevens, advocaat bij de balie te Mechelen.

RECHTSPLEGING VOOR HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND

Het verzoek strekt tot de toekenning van rechtsbijstand daar de verzoeker een kosteloze kopie wenst te krijgen van het arrest P.10.1394.N van 7 december 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.

BESLISSING

Beoordeling

1. Naar luid van artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt rechtsbijstand alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor de gewone afschriften van de uittreksels uit de stukken die moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen.

2. Uit deze bepaling volgt dat, ook voor het krijgen van een afschrift van de eindbeslissing, rechtsbijstand aan het Bureau van het Hof van Cassatie alleen kan worden gevraagd wanneer het geschil voor het Hof aanhangig is of wordt gemaakt. Het kan niet meer worden gevraagd na de uitspraak van het eindarrest. In dat geval is immers geen geschil meer voor het Hof aanhangig en kan het voor het Hof ook niet meer aanhangig worden gemaakt.

Het verzoek, dat is ingesteld na de uitspraak van het eindarrest, is niet ontvankelijk.

Dictum

Gelet op de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

Het bureau voor rechtsbijstand,

Verwerpt het verzoek.

Brussel, 6 januari 2011

De griffier, De voorzitter van het bureau voor rechtsbijstand,

Frank Adriaensen Paul Maffei