Arbeidshof - Arrest van 11 january 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
11-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130111-6
Rolnummer :
2012/AB/895

Samenvatting

Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid moet de zelfstandige werknemer worden erkend als ongeschikt voor het uitoefenen van om het even welke beroepsbezigheid die hem billijkerwijze zou kunnen worden opgelegd (rekening houdende met zijn stand, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding). De gerechtigde oefende een zelfstandige activiteit uit als aannemer in de bouwsector. Het is zeker dat activiteiten waarbij belastend werk moet worden uitgevoerd, voortaan uitgesloten zijn voor de gerechtigde. Gezien zijn leeftijd en ervaring als aannemer zou de gerechtigde echter in de bouwsector of meer waarschijnlijk buiten deze sector een lichter uitvallende beroepsactiviteit kunnen uitoefenen. De getuigschriften van de behandelende artsen zijn niet relevant genoeg en volstaan niet om de conclusies van het expertiseverslag ter discussie te stellen, omdat men zich daarin beperkt tot de ongeschiktheid om een activiteit als aannemer uit te oefenen. In tegenstelling tot wat in artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli [1971] wordt opgelegd, is niet onderzocht of andere lichtere activiteiten kunnen worden uitgeoefend (zoals werftoezicht, verkoop, verlenen van advies, ...).

Arrest

Geen inhoud