Arbeidsrechtbank - Vonnis van 2 februari 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
02-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
12 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120202-9
Rolnummer :
12/391/A + 12/392/A

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]8340[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120202-9&idxc_id=259296&lang=NL
---------------------------------------------------


Vonnis

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

33ste kamer - openbare zitting van 02/02/2012

A.R. nr 12/391/A + 12/392/A

Sociale verkiezingen -ongegrond Aud. nr

Rép. nr 12/

IN ZAKE :

HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND, representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1031 BRUSSEL, Haachtsesteenweg, 579,

eisende partij, vertegenwoordigd door de heer Gerdi LOGGHE, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

1) HEWLETT-PACKARD BELGIUM BVBA, met zetel te 1831 Machelen, Hermeslaan 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0402.220.594,

2) HEWLETT-PACKARD COORDINATION CENTER CVBA, met zetel te 1831 Machelen, Hermeslaan 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0448.032.508,

Verwerende partijen, vertegenwoordigd door Mr Bart Vanschoebeke , advocaat met kantoor te 9000 GENT, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 4-5.

MEDE IN ZAKE :

1) HET ALGEMEEN BELGISCHE VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

betrokken partij, vertegenwoordigd door Mr A. VERMOORTELE, advokaat met kantoor

te 1540 Herne, Ekkelenberg, 36;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95,

3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderleden met zetel gevestigd te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan, 171, bus 4,

betrokken partijen, niet verschenen ;

* * *

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

Gelet op de Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 en de Welzijnswet van

4 augustus 1996;

Gelet op de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

Gelet op de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

Gelet op de oproeping per aangetekend schrijven verstuurd aan de partijen op 11 januari 2012;

Op aanwijzing van eisende partij werden eveneens als in het geding betrokken partij opgeroepen : het ACLVB en de NCK die ter zitting niet verschenen zijn ;

Gehoord de aanwezige partijen ter openbare zitting van 27 januari 2012 waarna de debatten gesloten werden ;

Gehoord Mevrouw de Substituut van de Arbeidsauditeur in haar mondeling advies waarop eisende partij repliceert en waarna de zaak in beraad genomen werd voor uitspraak uiterlijk op 2 februari 2012 ;

I. PROCEDURE.

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

- het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 10 januari 2012

- de conclusie van verweerster van 23 januari 2012

- de syntheseconclusie van eiseres van 25 januari 2012

- de conclusie van het ABVV van 26 januari 2012

- de syntheseconclusie van verweerster van 26 januari 2012

- de bundels van partijen

II. DE FEITEN

De technische bedrijfseenheid "Hewlett-Packard (HP) Belgium" is samengesteld uit twee juridische entiteiten, namelijk Hewlett-Packard Belgium bvba en Hewlett-Packard Coordination Center cvba (beide verweersters), met een totaal personeelsbestand van 2.053 werknemers.

De kernactiviteit bestaan uit: verkoop en installatie van IT infrastructuur en IT diensten.

Op 9 december 2011 (X-60) heeft HP Belgium de leidinggevende functies en de indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen, meegedeeld aan de ondernemingsraad, het comité en aan de vakbondsorganisaties.

Op 3 januari 2012 (X-35) heeft HP Belgium haar beslissing in dat verband meegedeeld.

Deze lijst bevat 19 leidinggevende functies.

III. DE VORDERING

In de zaak met AR 12/391/A

Bij verzoekschrift van 10 januari 2012 vordert het ACV dat de functie van "Directeur Juridische Dienst" zou geschrapt worden van de lijst met leidinggevende functies voor de ondernemingsraad.

In de zaak met AR 12/392/A

Bij verzoekschrift van 10 januari 2012 vordert het ACV dat de functie van "Directeur Juridische Dienst" zou geschrapt worden van de lijst met leidinggevende functies voor het comite.

Het ABVV verklaart in conclusies dat het zich aansluit bij de vordering van eiseres, maar legt zelf geen stukken neer.

IV. DE SAMENVOEGING

De rechtbank voegt beide zaken samen omdat ze samenhangend zijn (artikel 30 gerechtelijk Wetboek).

V. DE ONTVANKELIJKHEID

Het beroep werd met een geldig verzoekschrift ingeleid binnen de termijn van 7 dagen als bepaald in artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011.

De vordering is ontvankelijk.

VI. BESPREKING

(1)

Artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen definieert het leidinggevend personeel als volgt:

"Leidinggevend personeel:

de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden,

alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen."

Deze definitie geldt zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité.

Eiseres, die beweert dat een functie niet als leidinggevende functie mag worden beschouwd, draagt in eerste instantie de bewijslast, overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek ( vgl. Cass. 18 december 1995, www.juridat.be).

Het Hof van Cassatie stelde het volgende over het begrip dagelijks beheer van het leidend personeel in de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen:

- Het begrip " dagelijks beheer ", in de zin van art. 26 K.B. van 18 okt. 1978, kan niet worden verstaan in de zin van art. 63 Vennootschappenwet en is beperkt tot het daadwerkelijk beheer van de onderneming, dit is de uitoefening van de beslissingsmacht die inherent is aan de functie van de werkgever (Cass. 17 oktober 1983).

- Dagelijks beheer " in de zin van art. 26 K.B. 18 okt. 1978, dat bepaalt welke personen als leidinggevend personeel worden aangemerkt, betekent de uitoefening, geheel of ten dele, van de beslissingsmacht van de werkgever. (Cass. 30 april 1984).

(2)

Verweersters zetten in conclusies uiteen dat de functie "Directeur Juridische Dienst" niets anders is dan de Nederlandse vertaling en dus dezelfde functie is als deze van "Country legal" zoals deze in de onderneming en in de stukken wordt gebruikt.

Eiseres betwist dit niet verder in conclusies en bevestigt ook ter zitting dat het inderdaad om dezelfde functie gaat.

(3)

In de technische bedrijfseenheid worden 2.053 werknemers te werk gesteld. Het betreft dus een zeer grote onderneming die bovendien deel uitmaakt van een internationale groep.

HP Belgium rekent de functie van Directeur Juridische Dienst tot het eerste niveau van leidinggevend personeel omdat deze deel uitmaakt van het "Country Management Team", dat collegiaal belast is met het dagelijks bestuur.

HP Belgium had ook bij de sociale verkiezingen van 2008 de "Legal counsel" bij het leidinggevend personeel gerekend (stuk 7 a verweersters) zonder dat daarover betwisting is geweest.

Het blijkt inderdaad uit de stukken dat aan het hoofd van HP Belgium een management team staat ("Country Management Team" of CMT), dat bestaat uit zes leden:

· Managing Director ("Algemeen directeur")

· Director IPG ("Directeur Imaging & Printing Group")

· Director PSG ("Directeur Personal Systems Group")

· Country Finance ("Financieel directeur")

· Country HR ("Personeelsdirecteur")

· Country Legal ("Directeur juridische dienst")

Dit blijkt namelijk uit het organigram dat in mei 2011 aan de ondernemingsraad werd voorgelegd (stuk 18 eiseres, p 4 van het verslag van de bedrijfsrevisoren met jaarlijkse informatie), waarbij weliswaar ook nog de preventieadviseur en de directiesecretaresse staan vermeld, maar deze maken alleszins geen deel uit van het leidinggevend personeel, de eerste op basis van artikel 16, b van de wet van 20 september 1948 en artikel 57 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, de tweede gezien het een ondergeschikte functie betreft.

Eiseres kan dus niet ernstig betwisten en erkent overigens tot tweemaal toe in conclusies dat de functie van Directeur Juridische Dienst deel uitmaakt van Country Management Team.

Het feit dat de naam en foto van de "Directeur Juridische Dienst" niet op de website stonden op 4 januari 2012 (stuk 11 eiser ), spreekt dit gegeven niet tegen en is logisch te verklaren doordat de betrokkene (de heer X) inmiddels ontslagen werd.

Alleszins was de functie lid van het management team op datum X-35.

(4)

De diverse stukken die verweerster neerlegt (zie hierna), staven haar stelling dat het Country Management Team bevoegd is voor het dagelijks bestuur van de onderneming en de beslissingsmacht van de werkgever heeft en dat de leden van het team collegiaal beslissen.

Eiseres verwijst naar het feit dat de beide vennootschappen bestuurd worden door respectievelijk een "college van zaakvoerder" en drie bestuurders :

· Hewlett-Packard Belgium bvba heeft twee zaakvoerders: de heren Y en Z die respectievelijk ook de Algemeen directeur en de Country Finance van de onderneming zijn en in die hoedanigheid deel uitmaken van het management team;

· Hewlett-Packard Coordination Center cvba: heeft drie bestuurders (de heren B, Z en A).

Het betreft vennootschapsorganen zoals wettelijk geregeld in het Wetboek van vennootschappen en die belast zijn met het bestuur van de vennootschap. Verweersters bevestigen ter zitting dat deze organen, zoals vaak het geval is, zeer weinig worden bijeengeroepen en eiseres bewijst alleszins niet het tegendeel.

De stukken die verweerster neerlegt, staven haar stelling dat deze vennootschapsorganen het dagelijks bestuur van de onderneming hebben toevertrouwd aan het Country Management Team.

Dergelijke delegatie van bevoegdheden is wettig (de bepalingen van artikel 542 bis van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het directiecomité bij een naamloze vennootschap zijn niet van toepassing op verweersters).

Uit de stukken blijkt dat het Country Management Team inderdaad op permanente wijze belast is met het dagelijks bestuur en eiseres legt geen enkel stuk neer waaruit zou blijken dat de voormelde vennootschapsorganen zelf belast zouden zijn met het dagelijks bestuur.

Eiseres toont dus niet aan dat het Country Management Team niet het hoogste niveau in het leidinggevend personeel vormt.

Verder blijkt ook niet dat er binnen het Country Management Team twee niveaus van leidinggevend personeel zouden zijn.

Integendeel tonen de diverse stukken die verweerster neerlegt aan dat het Country Management Team regelmatig vergaderde en permanent overlegde via ondermeer e-mails, over het dagelijks beheer van de onderneming, zonder dat blijkt dat één of enkele van hen alleen de beslssingsmacht hadden.

Deze stukken staven dan ook de stelling van verweersters dat de leden van het management team en ook de Directeur Juridische Dienst, op gelijke voet stonden en gezamelijk beslisten.

(5)

De essentiële rol en de actieve betrokkenheid van de Directeur Juridische Dienst in het Country Management Team blijkt ondermeer uit volgende stukken:

B.v. Wanneer de onderneming op 1 december 2011 een meeting organiseerde met het voltallige personeel waarop de resultaten van het fiscaal jaar 2011 werden besproken en de prioriteiten voor het fiscaal jaar 2012 werden bekendgemaakt, werd de presentatie gegeven door het "lokaal management team", en meer bepaald door vijf sprekers, waaronder de Country Legal ("Directeur juridische dienst") (stuk 2b, slide 9 verweerster).

B.v. Naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de heer X werd in de ondernemingsraad de wijziging van het Country Management Team besproken: "De directie deelt een wijziging mee aan het Country Management Team. De samenwerking met X, de Belux Country Counsel, is vorige week beëindigd. (...) In afwachting van de nieuwe Belux Country Counsel zal er een interimoplossing uitgewerkt worden om de continuïteit in het legal team en in het Country Management Team te verzekeren" (stuk 2c, punt 3 verweerster).

B.v. Blijkt, en eiseres betwist niet, dat in het interne e-mailsysteem van HP Belgium een distributielijst "BRO CMT", bestaat, wat staat voor "Brussels Office Country Management Team" en waarbij een e-mail of afspraak die verstuurd wordt naar deze distributielijst, naar alle leden van het Country Management Team gaat, met inbegrip van de Country Legal (stuk 2d verweerster).

B.v. E-mailcorrespondentie tussen de heer Y (Algemeen directeur) en D (GWE Managing Director) over de samenstelling van het Country Management Team in de diverse landen en met name België en waarin bevestigd wordt dat essentieel is dat de Country Legal er deel van uitmaakt (stuk 2e verweerster).

B.v. Zo blijkt dat bij de aanstelling van de Country Legal in april 2011 een aankondiging verstuurd werd naar alle werknemers van HP Belgium: (vertaling door verweerster): "We zijn verheugd te mogen aankondigen dat X zopas HP heeft vervoegd als de nieuwe BeLux Country Legal Counsel. (...) X zal het Country Management Team vervoegen." (stuk 2f verweerster).

(6)

Dat het Country Management Team belast is met het dagelijks bestuur van de onderneming en de beslissingsmacht van de werkgever en dat zij collegiaal beslissen blijkt uit de volgende stukken in verband met de vergaderingen van het Country Management Team , die illustreren welke aangelegenheden aan bod komen:

B.v. E-mailcorrespondentie tussen de leden van het Country Management Team omtrent de communicatie over de ingrijpende beslissing van de HP-groep om zich terug te trekken uit de markt van de PC's (stuk 3a verweerster) waaruit blijkt dat de Algemeen directeur eerst een mail stuurt naar een grote groep werknemers over de aankondiging van de vorige dag en dat de heer .... (Directeur Imaging & Printing Group) daarop antwoordt, maar enkel aan de leden van het management team, waarin hij de reactie van de medewerkers en de markt bespreekt en zijn bezorgdheid uit over negatieve reacties. C (Directeur Personal Systems Group) stelt daarop voor "om ook het CMT (desnoods in een call) even bij elkaar te roepen om onze strategie te aligneren". Dit voorstel wordt vervolgens aanvaard met een bijeenkomst op 24 augustus.

B.v. Actielijst van het Country Management Team van december 2011 waarin ook voor de Directeur Juridische Dienst een aantal openstaande acties zijn opgenomen (stuk 3b verweerster).

B.v. Agenda van de Country Management Team - vergadering van 23 november 2011, waarop onder meer de volgende thema's voorkomen (vertaald door verweersters): "Nazicht van de business voor het volledige jaar en voor het vierde kwartaal per Business Groep; Nazicht van de agenda voor de Coffee Talk van 1 december, Eindejaarsgeschenken voor klanten; Voorzieningen (maaltijden/ontspanning): update over het nazicht van de grenzen in België; Agenda voor de vergadering in Luxemburg" (stuk 3c verweerster).

B.v. Agenda van de Country Management Team -vergadering van oktober 2011, met als bijlage de actielijst (stuk 3d verweersters). Voor de Directeur Juridische Dienst kwamen op die lijst de volgende opdrachten voor:

1) Finodis zaak: uitwerken van een exitplan om een gepaste financiële behandeling te verzekeren;

2) Definiëren van het forum voor de gewone aandeelhoudersvergadering in Luxemburg: wat is het verplichte quorum?

3) Juridische aanpassingen: creatie van een aparte holding. Voorbereiden van boodschap aan de ondernemingsraad - vorm/timing.

B.v. Agenda van een meerdaagse bijeenkomst van het Country Management Team in Luxemburg in juni 2011. Op de eerste dag wordt vergaderd: "Het doel van de vergadering is de Luxemburgse business te bespreken doorheen BG en HP CDS". Op de tweede dag vindt een workshop plaats: "Het voornaamste doel van de workshop is dat wij als team zullen nadenken over hoe wij geloven dat het charter, de activiteiten, de rol van het CMT er moeten uitzien en welk soort bestuur we moeten voorzien om te verzekeren dat wij onze rol als country management team kunnen vervullen" (stuk 3e verweerster). De opvolging van deze vergadering en workshop wordt besproken in een tweede mail (stuk 3f verweerster).

B.v. Klaarblijkelijk om de continuïteit in het management tijdens de zomer te waarborgen, wordt in een aparte kalender bijgehouden wanneer de verschillende leden van het Country Management Team vakantie nemen om te vermijden dat het hele management team op hetzelfde ogenblik afwezig zou zijn. Directeur Juridische Dienst staat ook in deze lijst wat bevestigt dat hij volwaardig deel uitmaakt van het management team, en ook dat zijn aanwezigheid of afwezigheid dermate belangrijk is voor het dagelijks bestuur van de onderneming, dat dit uitdrukkelijk moet opgevolgd worden (stuk 3g verweerster).

Deze stukken en het constante overleg dat eruit blijkt tonen ook aan dat binnen het Country Management Team collegiaal wordt beslist, zonder dat er sprake is van twee niveaus. Uit geen enkele stuk blijkt dat de algemeen directeur of andere leden boven de andere leden zouden staan en alleen de beslissingen zouden nemen.

Alle leden van het Country Management Team maken dus deel uit van hetzelfde niveau van het leidinggevend personeel. Dit wordt ook gestaafd door bv stuk 3i van verweerster: dit is een e-mailketting tussen de leden van het CMT, waaruit blijkt dat de leden van het CMT op gelijke hoogte overleggen om tot een consensus te komen. Het blijkt duidelijk dat ook de Algemeen directeur zich helemaal niet opstelt als de enige beslissingsnemer, maar zich daarentegen neerlegt bij de argumentatie van de heer Z.

Eiseres toont geheel niet aan dat het Country Management Team niet gezamenlijk zou beslissen.

Gelet op al deze elementen, kan uit het feit dat in het organigram de algemeen directeur (met zijn secretaresse) nog eens apart links boven het Country Management Team staat vermeld (p 4 stuk 18 eiseres), niet zondermeer afgeleid worden dat hij daarom heel alleen een hoger niveau in het dagelijks bestuur en het leidinggevend personeel zou vormen.

Het is overigens weinig geloofwaardig dat in dergelijke grote onderneming het dagelijks bestuur aan één persoon zou worden toevertrouwd. Uit de voormelde stukken blijkt integendeel dat van hem verwacht wordt dat hij niet alleen beslist maar dat de beslissingen worden genomen door een team van specialisten. Uit deze voorstelling in het organigram kan daarom evenzeer afgeleid worden dat de algemeen directeur een coördinerende rol heeft en woordvoerder is van het management team , dat collegiaal beslist en dus zonder dat hij alleen kan beslissen.

(7)

Eiseres beweert in conclusies:

"De directeur juridische dienst mag dan wel deel uitmaken van het management team maar heeft slechts een adviserende rol. Het als adviseur deelnemen aan de management teamvergaderingen , presentaties doen,waken over een juiste toepassing van de bedrijfsgedragscodes, mededelingen rond de wijzigingen binnen country management team aan het personeel of ondernemingsraad, het behoren tot een mailgroep verandert niets aan de adviserende aard van de functie. "

De rechtbank stelt vast dat eiseres helemaal niet concreet bewijst dat de Directeur Juridische Dienst slechts een adviserende rol en ondergeschikte rol zou hebben. Dit wordt integendeel weerlegd door de hogere stukken die zijn essentiële betrokkenheid bij de beslissingen van het Country Management Team aantonen.

Deze stukken ondersteunen de verklaring van verweerster dat het internationale management van de groep eist dat het hoofd van de juridische dienst deel uitmaakt van het Country Management Team in elk land en dat dit ook het geval is in alle landen waar HP een grote organisatie heeft, zoals b.v. Oostenrijk, Denemarken, Nederland, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Israël.

Zo blijkt ook dat bij het ontslag van de heer X uit de onderneming onmiddellijk voor een interimoplossing werd gezorgd (stuk 7b verweerster).

Verder wijzen de stukken die verweerster neerlegt (bv stuk 8a en 8b) er ook op dat de Directeur Juridische Dienst ook effectief een beslissing kan tegenhouden wanneer hij van oordeel is dat deze niet correct zijn, b.v. omdat deze niet in lijn is met de ethische normen van HP of een probleem kan vormen in het licht van de mededinging. Als hoogste bedrijfsjurist binnen de onderneming heeft hij op die manier beslissingsmacht in de totale onderneming en in alle divisies binnen de onderneming, zoals ook de Country Finance of de Country HR, die ook beiden binnen hun respectievelijke domeinen volwaardig lid zijn van het Country Management Team, en vanuit hun domein de totale onderneming en alle divisies binnen HP raken.

De vele stukken die verweerster bijbrengt, tonen dan ook juist aan dat Directeur Juridische Dienst, op gelijke voet als de anderen, deel uitmaakt van het Country Management Team. Uit de schematische voorstelling van het organigram over twee horizontale lijnen (p 4 stuk 18 eiseres) kan dan ook niet afgeleid worden dat deze functie binnen het Country Management Team een ondergeschikte functie zou hebben.

Het valt overigens niet in te zien en het lijkt ongeloofwaardig dat de Directeur Juridische Dienst niet dezelfde inbreng zou hebben als bv de personeelsdirecteur en de andere directeurs in het country management team, waarvan eiseres alleszins niet betwist dat zij leidinggevende functies zijn.

In het licht van alle voormelde stukken is ook niet relevant dat de Directeur Juridische Dienst niet het loon heeft van de hoogste managers (categorie III en IV) zoals eiseres inroept. Het stuk dat eiseres in dat verband neerlegt, vermeldt dat deze twee categorieën "executive salarissen" zijn, waarvan verweerster verklaart dat dit voornamelijk de internationale functies zijn en dat nog andere leden van het Country Management Team geen "executive loon" hebben. Hoe dan ook belet het feit dat de functie niet tot de bovenste looncategorie behoort op zich niet dat het om een leidinggevende functie gaat. Het loon wordt immers bepaald op basis van diverse elementen, ondermeer de arbeidsmarkt, nationaal tegenover internationaal.

Verder zet eiseres nog uiteen :

"verweerster maakt deel uit van een multinationale groep waarbij de beslissingscentra transnationaal zijn naargelang het voorwerp van de beslissingen. Ook de hiërarchische banden worden transnationaal bepaald naar functie inhoud. Zo rapporteert de directeur juridische dienst aan de Region Legal (de heer Dara Gill) en wordt hij ook door deze geëvalueerd ( stukken 16 en 17 eiseres). Hierdoor zweeft de functie directeur juridische dienst in het organigram van de TBE waarvoor deze verkiezingen worden georganiseerd. De werkelijke macht bij verweerster als het gaat over strategische beslissingen ligt in het verre buitenland. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing om zich terug te trekken uit de PC markt."

Het feit dat verweerster deel uitmaakt van een overigens zeer omvangrijke internationale groep, brengt onvermijdelijk mee dat er, naast de structuren in de nationale ondernemingen, ook transnationale structuren bestaan, b.v. van de juristen in de diverse vestigingen, en dat bepaalde beslissingen, die alle ondernemingen van de groep aanbelangen (zoals bv het terugtrekken uit de PC-markt), niet op het niveau van de plaatselijke ondernemingen worden genomen maar wel bij personen die beslissen voor de hele groep (de moedermaatschappij bijvoorbeeld). Dit belet niet dat het dagelijks bestuur van de Belgische onderneming (HP BElgium) berust bij het Country Management Team.

(8)

Het Country Management Team was op het hoogste niveau in de onderneming belast met het dagelijks beheer en had daardoor de beslissingsmacht als werkgever in de onderneming. Eiseres toont in het geheel niet aan wie anders in de onderneming deze macht wel zou uitoefenen.

De rechtbank stelt dus vast dat niet wordt aangetoond dat de functie van Directeur Juridische Dienst geen deel zou uitmaken van het leidinggevend personeel. Integendeel wijzen alle stukken erop dat dit wel het geval is.

VII DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

De rechtbank beperkt de rechtsplegingsvergoeding tot (bijna) het minimumbedrag van 89,32 euro, zoals gevraagd door eiseres. Verweerster formuleert geen enkel bezwaar in dat verband.

De betwisting heeft slechts betrekking op één functie en is dus niet al te complex.

Anderzijds is er geen reden om de kosten ten laste te leggen van verweerster omdat deze niet de nodige bewijzen zou hebben meegedeeld zoals eiseres beweert. De bewijslast berust immers in eerste instantie bij eiseres die de beslissing van verweersters op dag X-35 betwist.

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK,

Gehoord Mevrouw Nathalie VAN DEN BRANDE, Substituut in haar eensluidend mondeling advies;

Rechtsprekende op tegenspraak;

Voegt de zaken met het algemeen rol nr. 12/391/A en 12/392/A samen ;

Verklaart de vorderingen ontvankelijk maar ongegrond ;

Veroordelen eiseres tot de kosten tot op heden begroot op 89,32 euro, rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verwerende partij ;

Aldus gevonnist door de drieendertigste kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel waar zitting hielden :

Mevrouw Carla CORBISIER, rechter,

Mijnheer Willy HERREMANS, rechter in sociale zaken, werkgever

Mevrouw Sylvia LOGIST, rechter in sociale zaken, bediende

En uitgesproken ter openbare zitting van 02/02/2012

waar aanwezig waren

Mevrouw Carla CORBISIER , rechter

bijgestaan in de uitspraak door Mevrouw Sabine DE BRUYCKER, griffier - Hoofd van Dienst

De Griffier-Hoofd van Dienst, De Rechters in Sociale Zaken, De Rechter,

S. DE BRUYCKER W. HERREMANS & S. LOGIST C. CORBISIER