Hof van Beroep - Arrest van 8 mei 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
08-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120508-1
Rolnummer :
2009AR2285

Samenvatting

Wanneer een reservataire erfgenaam geen vrijwillige afgifte van legaten doet, dient er in beginsel een gerechtelijke afgifte plaats te vinden. De algemene legataris is evenwel niet verplicht achtereenvolgens twee onderscheiden gerechtelijke procedures aan te spannen: de eerste procedure strekkende tot afgifte van zijn algemeen legaat en de tweede procedure strekkende tot vereffening en verdeling van de nalatenschap. Beide vorderingen mogen tezelfdertijd ingeleid worden bij één en dezelfde dagvaarding.

Arrest

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/ A.R. nr. 2009/AR/2285

INZAKE VAN :

De heer D. V.,

verweerder in cassatie, vertegenwoordigd door Meester D'HOEST loco Meester Antoon LUST, advocaat te 8310 Z., Baron Ruzettelaan 27,

Eerste kamer

TEGEN :

1) De heer G. V.O.,

2) De heer C. V.O.,

in hun hoedanigheid van wettige erfgenamen van wijlen Mevrouw A. B., overleden op 22 december 2000,

eisers in cassatie van een arrest gewezen op 4 december 1998 door het hof van beroep te Gent, appellanten tegen een vonnis uitgesproken door de uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Z. op 7 juni 1996, vertegenwoordigd door Meester Hubert DUFAIT, advocaat te 8200 Z., Jagersdreef 6,

3) Mevrouw M. B.,

verweerster in cassatie, geïntimeerde, niet verschijnende, noch vertegenwoordigd.

Erfrecht. Legaten. Voorwerp. Algemeen legaat en een bijzonder legaat voor een en dezelfde persoon. Legaatsaflevering te vragen een de voorbehouden erfgenaam.

Vordering tot gerechtelijke afgifte van een algemeen legaat. Vordering tot uitonverdeeldheidtreding. Mogelijkheid van cumul van beide vorderingen bij één en dezelfde dagvaarding.

Wanneer een reservataire erfgenaam geen vrijwillige afgifte van legaten doet, dient er in beginsel een gerechtelijke afgifte plaats te vinden.

De algemene legataris is evenwel niet verplicht achtereenvolgens twee onderscheiden gerechtelijke procedures aan te spannen: de eerste procedure strekkende tot afgifte van zijn algemeen legaat en de tweede procedure strekkende tot vereffening en verdeling van de nalatenschap. Beide vorderingen mogen tezelfdertijd ingeleid worden bij één en dezelfde dagvaarding.

************************************************************

Gelet op de stukken van de rechtspleging, inz.:

- de dagvaarding na cassatie, bij exploot van 31 augustus 2004 van gerechtsdeurwaarder Paul Gruyaert te Sint-Kruis-Z. betekend;

- de conclusie van eiser na cassatie V., op 11 augustus 2009 ter griffie van het hof neergelegd;

- de conclusie van verweerders na cassatie V.O., op 18 mei 2005 en 14 oktober 2005 ter griffie van het hof neergelegd.

Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzitting van 19 maart 2012 en gelet op de stukken die zij neerlegden.

I. Procedure

1. De heer V. heeft bij exploot van 20 februari 1995 mevrouw M. B., zijn moeder, alsook mevrouw A. B. voor de rechtbank van eerste aanleg te Z. gedagvaard in vereffening en verdeling van de nalatenschap van wijlen R. M., weduwe van Edmond (of Edward) B., grootmoeder van de heer V. en moeder van beide dames B..

Mevrouw R. M. is overleden te Z. op 28 december 1994. Van de nalatenschap hangen o.m. af vijf huizen, een perceel grond en een café, gelegen te Z., L...., 118.

2. De overledene had voor notaris Y. een authentiek testament opgemaakt, gedateerd op 30 september 1992, dat volgens A. B. vals was. De heren G. en C. V.O., wettige erfgenamen van A. B., hebben zich op 10 oktober 2005 burgerlijke partijen gesteld tegen notaris Y. alsook tegen D. V. en zijn vader U. V. wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. Op 9 april 2008 heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Z. een beschikking van buitenvervolgingstelling uitgesproken.

Het testament luidde:

"Ik legateer vooruit en buiten deel aan mijn kleinzoon D. V. het beschikbaar deel van mijn nalatenschap.

Ik legateer bovendien ten bijzondere titel aan mijn voornoemde kleinzoon: mijn eigendom zijnde een café te Z., L., 118....

Voormeld bijzonder legaat zal geïmputeerd worden op het legaat van het beschikbaar deel, waarvan hoger sprake..."

3. De heer V. vorderde de vereffening en verdeling te bevelen en veiling van de onroerende goederen voor het geval mocht blijken dat de verdeling in natura niet mogelijk zou zijn. Hij vorderde bij zijn dagvaarding de afgifte van het bijzonder legaat (het café) in ondergeschikte orde.

4. Bij vonnis van 7 juni 1996 heeft de rechtbank de vordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond verklaard.

De rechtbank beval de vereffening en verdeling en stelde notarissen Van Hoestenberghe en Lommee alsook notaris Y. aan. De rechtbank beval tevens overeenkomstig artikel 1215-1216 van het Gerechtelijk Wetboek een deskundig onderzoek nopens de onverdeeldheid en stelde als deskundigen notarissen Van Hoestenberghe en Lommee alsook meetkundige schatter Demuynck aan.

De rechtbank oordeelde meer bepaald dat "de vordering in aangifte, in besluiten van 12 september 1995 thans in hoofdorde gesteld, (...) zeker ontvankelijk (is), zowel wat het algemeen legaat betreft (artikel 1004 van het Burgerlijk Wetboek) als wat het bijzonder legaat betreft (artikel 1014, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek)" (zie bestreden vonnis, sub B I).

Verder oordeelde de eerste rechter m.b.t. de gegrondheid van de vordering tot afgifte (zie bestreden vonnis, sub B III):

"Het is niet nodig om thans reeds te weten of het beschikbaar deel van de nalatenschap M. al dan niet zal toelaten het legaat uit te voeren, of indien het legaat eerst door de beweerde schulden zal opgeslorpt worden (stelling tweede verweerster A. B.), omdat dit laatste alleen kadert in het - ter zake niet van belang zijnde - probleem van de effectieve betaling van het legaat (De Page, Traité, VIII 2, nummer 1081, p. 1232.)

Afgifte van het bijzonder legaat van één welbepaald onroerend goed is duidelijk te onderscheiden van de zogenaamde vordering in "betaling van het legaat" (De Page, Traité, VIII 2, nummer 1080 C, p. 1231) en is derhalve hic et nunc reeds mogelijk.

De vordering tot afgifte moet dus toegelaten worden, en de kosten ervan moeten uiteraard lastens de massa blijven."

De rechtbank beval bijgevolg dat verweersters, binnen de dertig dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, zullen moeten verschijnen voor notaris Van Hoestenberghe teneinde de afgifte te doen van het bijzonder legaat zoals omschreven in het testament van 30 september 1992, meer bepaald van het onroerend goed, zijnde het café gelegen te Z., L. 118, nader in het vonnis omschreven.

5. A. B. heeft hoger beroep ingesteld. A. B. vroeg de oorspronkelijke vordering onontvankelijk, minstens ongegrond, te verklaren.

Het hof van beroep te Gent verklaarde bij arrest van 4 december 1998 het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond en bevestigde het bestreden vonnis.

6. A. B. heeft op 7 april 1999 een verzoekschrift in cassatie neergelegd.

Bij arrest van 17 maart 2000 heeft het Hof van Cassatie het arrest van 4 december 1998 en de zaak naar het hof van beroep te Brussel verwezen. De reden van cassatie is dat het arrest gewezen werd door een rechter die niet alle zittingen van de zaak heeft bijgewoond.

7. A. B. is op 22 december 2000 overleden. De huidige procedure is gericht tegen haar wettige erfgenamen G. en C. V.O., respectievelijk weduwnaar en zoon van A. B..

Voor het hof vordert partij V. om het hoger beroep destijds ingesteld door A. B. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en om bijgevolg het bestreden vonnis integraal te bevestigen.

8. Partijen V.O. besluiten tot de niet-ontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van de oorspronkelijke vordering.

II. Bespreking

9. Verweerders na cassatie, appellanten na gedinghervatting, stellen dat geïntimeerde, die geen erfgenaam is, geen saisine heeft en dus de vordering tot afgifte diende te stellen jegens de reservataire erfgenamen, temeer wijlen hun moeder altijd het testament heeft betwist.

Zij voeren verder aan dat dergelijke vordering nooit is gesteld en dat meteen overgaan tot een vordering tot vereffening en verdeling voor er over de afgifte is geoordeeld, niet kan. Zij stellen dat pas na de afgifte de voorwaarde is vervuld van de hoedanigheid in de zin van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek. Een bijzonder legaat creëert volgens appellanten, net zoals vruchtgebruik, geen onverdeeldheid in mede-eigendom, welke de grondslag uitmaakt van de vordering tot vereffening en verdeling met toepassing van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Het behoort vooreerst de situatie van de heer V. te onderzoeken.

Aan de heer V. heeft de overledene grootmoeder (1) het beschikbaar deel van haar nalatenschap vermaakt en (2) bovendien haar onroerend goed gelegen te Z., L., nummer 118, zijnde een café.

Het legaat van het beschikbaar gedeelte is een algemeen legaat in de zin van artikel 1003 van het Burgerlijk Wetboek. Het is immers de roeping tot de gehele nalatenschap die kenmerkend is voor een algemeen legaat (al wordt in feite de gehele nalatenschap niet door de algemene legataris verkregen) .

Het legaat van een welbepaald onroerend goed, zijnde het café, is een bijzonder legaat in de zin van artikelen 1010, tweede lid en 1014-1024 van het Burgerlijk Wetboek. Dit bijzonder legaat moet worden geïmputeerd op het (algemeen) legaat van het beschikbaar deel.

Het feit dat aan de algemene legataris tevens een bijzonder legaat wordt vermaakt, is op zich geen afdoende reden om de kwalificatie "algemeen legaat" te verwerpen. Het vermaken van een bijkomend, bijzonder legaat kan er immers toe strekken aan de algemene legataris (die de bijzondere legaten moet uitkeren) een minimaal erfdeel te verzekeren .

11. In zijn hoedanigheid van algemeen legataris is de heer V. met toepassing van artikel 1004 van het Burgerlijk Wetboek gehouden de afgifte van de in het testament begrepen goederen te vragen wanneer, zoals in huidig geval, bij het overlijden reservataire erfgenamen bestaan.

In zijn hoedanigheid van bijzondere legataris is de heer V. met toepassing van artikel 1014, tweede lid (en 1011) van het Burgerlijk Wetboek eveneens gehouden de afgifte van de in het testament vermaakte zaak aan te vragen.

De heer V. diende bijgevolg de afgifte, zowel van het algemeen legaat als van het bijzonder legaat te vragen aan de reservataire erfgenamen.

12. Bij zijn dagvaarding van 20 februari 1995 vorderde de heer V. de vereffening en verdeling te bevelen en de aanstelling van notarissen alsook van "een college van deskundigen (...) met opdracht de onroerende goederen die van de nalatenschap afhangen te ramen en te onderzoeken of er, acht slaande op het bijzonder legaat, ten voordelen van (de heer V.), mogelijkheid is tot verdeling in natura".

Hij vorderde verder "bij gebreke daarvan, de (gedaagden) zich te zien en horen veroordelen tot afgifte aan (de heer V.) van zijn bijzonder legaat (...) en zich te zien en horen veroordelen om daartoe te verschijnen voor notaris Y. binnen de dertig dagen na betekening-bevel van het tussen te komen vonnis, bij gebreke waarvan het vonnis zelf als titel van afgifte van eigendom zal gelden."

Bij latere conclusie, neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Z. op 12 september 1995, vorderde hij in hoofdorde "de afgifte van het bijzonder legaat zoals gepreciseerd in de dagvaarding."

Bij zijn conclusie in hoger beroep neergelegd op 13 mei 1997 ter griffie van het hof van beroep te Gent, waarnaar hij thans verwijst, vorderde de heer V. alleszins de partijen B. te veroordelen "tot afgifte van de legaten zoals gepreciseerd in de dagvaarding".

13. De consorten V.O. stellen dat eiser na cassatie geen afgifte heeft gevorderd en dan ook geen hoedanigheid heeft om de vereffening en verdeling te vorderen.

In zijn conclusie neergelegd voor het hof van beroep te Gent, waarnaar hij thans verwijst, repliceerde eiser na cassatie dat hij in hoedanigheid van legataris onder algemene titel eigenaar was geworden van het gelegateerde goed vanaf het openvallen van de nalatenschap en dat hij bijgevolg vanaf dan de vordering tot vereffening en verdeling mocht instellen.

Zoals hierboven (onder randnummer 9) uiteengezet, is de heer V. echter een algemene legataris en niet een legataris onder algemene titel en was hij in deze hoedanigheid gehouden aan de reservataire erfgenamen afgifte te vragen van de in het testament begrepen goederen.

14. Eiser na cassatie, die finaal uitdrukkelijk de "afgifte van de legaten" vorderde, doet bovendien gelden dat de dagvaarding die hij heeft laten betekenen niet anders kan begrepen worden dan als een vordering tot afgifte.

De gedinginleidende dagvaarding beoogde uitdrukkelijk de afgifte van het bijzonder legaat en de vereffening en verdeling van de onverdeeldheid ontstaan uit de nalatenschap.

De afgifte gebeurt vrijwillig of gerechtelijk door dagvaarding van alle reservataire erfgenamen bij de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen. Ze zal gepaard gaan met de vereffening en verdeling van de nalatenschap daar het voorwerp van de afgifte niet op een bepaald goed maar op rechten uit een onverdeeldheid slaat .

De aanvraag tot afgifte wordt doorgaans in de vorm van een actie tot boedelscheiding ingesteld .

Hieruit leidt het hof inderdaad af dat, te dezen, eiser in cassatie, door letterlijk de afgifte van het bijzonder legaat en de vereffening en verdeling van de ganse nalatenschap te vorderen, hij in werkelijkheid de afgifte niet alleen van het bijzonder legaat maar tevens van het algemeen legaat heeft aangevraagd. De te formalistische interpretatie vanwege de consorten V.O. kan niet bijgetreden worden.

Dit besluit dringt zich ook op gelet op het verband tussen het algemeen legaat en het bijzonder legaat, verband dat voortspruit uit de eenheid van intentie in hoofde van de testatrice nu het bijzonder legaat krachtens het testament aangerekend dient te worden op het algemeen legaat.

Nu er geen vrijwillige afgifte van legaat plaatshad, diende in beginsel een gerechtelijke afgifte plaats te vinden. De algemene legataris is evenwel niet verplicht achtereenvolgens twee onderscheiden gerechtelijke procedures aan te spannen: de eerste procedure strekkende tot afgifte van zijn algemeen legaat, te dezen geformuleerd als legaat van het beschikbaar deel, en de tweede procedure strekkende tot vereffening en verdeling van de nalatenschap. Dit zou, vanuit proceseconomisch oogpunt, niet opgaan in die zin dat deze werkwijze nutteloze kosten met zich zou meebrengen. Beide vorderingen mogen tezelfdertijd ingeleid worden bij één en dezelfde dagvaarding.

De eiser in cassatie gaf in deze omstandigheden blijk van de vereiste hoedanigheid om de vereffening en verdeling te vorderen en de eerste rechter is dan ook terecht ingegaan op zijn vordering.

Het hoger beroep is ongegrond.

(...)

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

08/05/2012

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

Marc DEBAERE, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.