Hof van Beroep - Arrest van 9 september 2013 (Brussel)

Publicatie datum :
09-09-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130909-1
Rolnummer :
2013qr100

Samenvatting

Bewarend beslag. Algemene bepalingen. Artikelen 1413 en 1415 Ger. W. Opdat er zou mogen overgegaan worden tot bewarend beslag, moet er urgentie voorhanden zijn, moet degene die beslag wil leggen, beschikken over een schuldvordering en moet deze schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn zodat wanneer één van de voorwaarden niet vervuld is, er geen toelating tot bewarend beslag kan verleend worden.

Arrest

Nr.: HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

1ste kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,

Rep. nr.:2013/5941 na beraad, wijst volgend arrest:

A.R. Nr.: 2013/QR/100

INZAKE VAN:

De NV MOBIS PARTS EUROPE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 LUMMEN, Bosstraat 52, Ingeschreven in het register der kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0461.359.417,

appellante, hebbende als raadsman Meester Joost PEETERS, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Broederminstraat 9,

_______________________________________________________

SAMENVATTING

Bewarend beslag. Algemene bepalingen. Artikelen 1413 en 1415 Ger. W. Opdat er zou mogen overgegaan worden tot bewarend beslag, moet er urgentie voorhanden zijn, moet degene die beslag wil leggen, beschikken over een schuldvordering en moet deze schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn zodat wanneer één van de voorwaarden niet vervuld is, er geen toelating tot bewarend beslag kan verleend worden.

1. Het hof put zijn rechtsmacht uit een verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op 2 september 2013, gericht tegen een beschikking van 9 augustus 2013 gewezen door de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

2. Het hoger beroep van de NV MOBIS PARTS EUROPE strekt ertoe de bestreden beschikking teniet te horen doen en haar te horen machtigen om voor een bedrag van euro 177.696 in hoofdsom en euro 21.873,91 + euro 7.000 ten titel van provisie voor intresten en kosten, dus voor een totaal bedrag van euro 206.569,91, bewarend beslag onder derden te laten leggen in handen van de NV KBC BANK ten laste van: de heer B. W., de BVBA TPMS BELGIUM (voorheen de BVBA B. WILBERT) en de BVBA DELAFLAM INVEST, met de veroordeling van de SRO BFL-TRADE, de heer B. W., de BVBA TPMS BELGIUM en de BVBA DELAFLAM INVEST, en dit bij arrest uitvoerbaar op de minuut, spijts alle verhaal en zonder borgstelling.

3. Opdat er zou mogen overgegaan worden tot bewarend beslag, moet er urgentie voorhanden zijn, moet degene die beslag wil leggen, beschikken over een schuldvordering en moet deze schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn zodat wanneer één van de voorwaarden niet vervuld is, er geen toelating tot bewarend beslag kan verleend worden.

4. Uit de uiteenzettingen in het verzoekschrift tot hoger beroep en uit de neergelegde stukken blijkt dat de NV MOBIS PARTS EUROPE op naam van de SRO BFL-TRADE, vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Slowakije, facturen heeft uitgeschreven voor een totaal bedrag van euro 177.696.

De NV MOBIS PARTS EUROPE heeft geen betaling bekomen maar één van de zaakvoerders van de SRO BFL-TRADE, de heer B. W., heeft verzekerd dat de gelden op een termijnrekening bij de KBC gestort waren.

Een e-mail van 3 juni 2013 van de heer W. zou dit aantonen.

Wanneer de NV MOBIS PARTS EUROPE overgegaan is tot bewarend beslag in handen van de KBC ten laste van de SRO BFL-TRADE, is echter gebleken dat de beslagene geen cliënt van de KBC is (zie de brief van 24 juli 2013 van de KBC aan de optredende gerechtsdeurwaarder).

De NV MOBIS PARTS EUROPE wijst erop:

- dat de heer W. op een vergadering van 30 april 2013 bevestigd heeft dat hij het verschuldigde bedrag naar een aparte rekening van hem had overgeschreven,

- dat de heer W. de controle over verschillende vennootschappen heeft, zo de BVBA TPMS BELGIUM en de BVBA DELAFLAM INVEST,

- dat de heer W. via zijn verschillende vennootschappen aan eigenrichting doet door de bedragen die de SRO BFL-TRADE verschuldigd is achter te houden en zelfs over te schrijven naar zijn eigen rekening,

- dat de BVBA TPMS BELGIUM een geschil met een vennootschap MOBIS DUITSLAND inroept om het inhouden van de verschuldigde bedragen te verantwoorden,

- dat zowel de heer W. als de BVBA TPMS BELGIUM als de BVBA DELAFLAM INVEST (zaakvoerder van de BVBA TPMS BELGIUM en met als zaakvoerder de heer W.) de titularis kunnen zijn van de bankrekeningen bij de KBC op dewelke de gelden gestort werden.

5. Prima facie blijkt dat de SRO BFL-TRADE schuldenaar is van de NV MOBIS PARTS EUROPE voor de bedragen waarvoor de NV MOBIS PARTS EUROPE beslag wil leggen.

De schuldvordering van de NV MOBIS PARTS EUROPE ten aanzien van de SRO BFL-TRADE is zeker, vaststaand en opeisbaar.

Er is urgentie voorhanden aangezien uit het solvabiliteitsonderzoek van de SRO BFL-TRADE volgt dat haar financiële situatie precair is.

Gelet op de hierboven geschetste handelswijze van de heer W. en op de relaties tussen hem, de BVBA TPMS BELGIUM en de BVBA DELAFLAM INVEST, komt een beslag onder derden ten laste van de heer W. en deze twee vennootschappen gegrond voor.

6. Bij gebrek aan een in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 1017 Ger.W., is er geen aanleiding om tot de kosten te veroordelen.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Rechtdoende op eenzijdig verzoekschrift,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in rechtszaken.

Verklaart het hoger beroep van de NV MOBIS PARTS EUROPE ontvankelijk en gegrond als volgt.

Doet de bestreden beschikking teniet en, opnieuw recht sprekend:

Verklaart het oorspronkelijk verzoek van de NV MOBIS PARTS EUROPE ontvankelijk en gegrond als volgt.

Machtigt de NV MOBIS PARTS EUROPE om bewarend beslag onder derden te leggen in handen van de NV KBC BANK (ondernemingsnummer 0462.920.226) met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2 op alle rekeningen bij de NV KBC BANK geopend op naam van:

- de heer B. W., wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dennenlaan 8,

- de BVBA TPMS BELGIUM (voorheen de BVBA B. W.) met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, rue d'Abhooz 25, ondernemingsnummer 0808.918.236,

- de BVBA DELAFLAM INVEST met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Dennenlaan 8, ondernemingsnummer KBO 0817.465.817,

en dit tot zekerheidstelling van een bedrag van euro 206.569,91, samengesteld uit euro 177.696,00 ten titel van hoofdsom en euro 21.873,91 plus euro 7.000,00 ten titel van provisie voor de intresten en de kosten.

Verklaart huidig arrest uitvoerbaar bij voorraad op de minuut.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

09/09/2013

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Sabine GADEYNE, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS S. GADEYNE