Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 9 augustus 2012 (Dendermonde)

Publicatie datum :
09-08-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120809-10
Rolnummer :
12-1622

Samenvatting

Het uitgangspunt is dat het begrip korte debatten vrijelijk door één van de partijen wordt ingevuld. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever de behandeling van zaken door middel van korte debatten aan te moedigen. Indien een partij op de inleidende dagvaarding om een procedure in korte debatten verzoekt, verwijzend naar artikel 735 ? 1 Ger.W. en de verwerende partij van oordeel is dat de zaak niet in korte debatten kan worden behandeld, dan is het aan de verwerende partij om op deze inleidende zitting, hetzij bij conclusie hetzij mondeling het voorwerp van de betwisting te schetsen. De houding die de verweerder zal aannemen, bepaalt in niet onbelangrijke mate het lot dat aan de zaak op de inleidingszitting zal worden toebedeeld. De eiser weet dikwijls niet welke middelen en argumenten de verweerder zal laten gelden en over welke doorslaggevende stukken deze beschikt. Het is de partij die zich verzet tegen de behandeling in korte debatten die moet aantonen dat deze niet volstaan. Op de verweerder rust derhalve de verplichting mondeling of schriftelijk kort zijn verweer te schetsen op de inleidende zitting. Alleen op deze wijze kan de rechter immers oordelen of de eisende partij geen misbruik maakt van zijn recht de korte debatten procedure te eisen. Van een handelaar die wordt gedagvaard mag worden verwacht dat hij tijdig zijn verweer voorbereidt, niet tot enkele dagen voor de zitting wacht om een raadsman te gelasten om hem te vertegenwoordigen. Bovendien zelfs dan nog, is het in onze moderne communicatiemaatschappij mogelijk een korte schets te geven van de aard van de betwisting op de inleidingszitting. Artikel 735 ? 1 Ger.W. is een maatregel welke moet verhinderen dat door louter dilatoire middelen, in relatief eenvoudige zaken, de beslechting van het geschil vertraging oploopt. Zeker in het handelsleven, waar vaak de onmogelijkheid tot betalen een feit is, moet de rechter door een strikte toepassing van artikel 735 ? 1 Ger.W. vermijden dat voor relatief eenvoudige zaken de beslechting van het geschil op de lange baan wordt geschoven. Voor de toepassing van artikel 735 ?1 Ger.W. is niet de hoogte van het gevorderde bedrag relevant, maar wel de al of niet complexiteit van de betwisting.

Vonnis

Geen inhoud