- Arrest van 12 januari 2011

12/01/2011 - P.10.1671.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest dat geen geschil inzake bevoegdheid beslecht en alleen de heropening van het debat beveelt om de beklaagde in staat te stellen zich te verdedigen tegen de anders omschreven feiten, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.10.1671.F

1. H. U.,

2. G. D.,

beklaagden,

eisers,

mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 15 september 2010.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd die op de griffie is ingekomen op 30 november 2010.

Op de rechtszitting van 12 januari 2011 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het arrest beslist dat de omstandigheid dat het morele bestanddeel van de misdrijven die de eisers ten laste worden gelegd zich in België heeft voorgedaan, op zich reeds de bevoegdheid van het Belgisch gerecht verantwoordt. Het beveelt de heropening van het debat om de eisers in staat te stellen verweer te voeren tegen de anders omschreven feiten.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, beslecht geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van het tweede lid van dat artikel en valt niet onder de overige in die bepaling bedoelde gevallen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

De middelen van de eisers die geen verband houden met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Alain Simon en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 12 januari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer

Vrije woorden

  • Beslissing tot heropening van het debat

  • Onmiddellijk cassatieberoep

  • Ontvankelijkheid