- Arrest van 21 januari 2011

21/01/2011 - C.10.0228.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening vallen, behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijk vermogen: hieruit volgt dat het gemeenschappelijk vermogen vergoeding is verschuldigd, telkens als eigen gelden erin zijn terechtgekomen, ongeacht dat niet bewezen is dat het gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehaald uit deze gelden.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0228.N

M.V.,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

I.V.,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent van 17 december 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 1434 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijke vermogen vergoeding verschuldigd is ten belope van de eigen of uit vervreemding van een goed voortkomende gelden die in dat vermogen zijn gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd, alsook, in het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de eigen goederen van een der echtgenoten.

2. Storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening vallen, behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijke vermogen.

3. Hieruit volgt dat het gemeenschappelijke vermogen vergoeding is verschuldigd, telkens als eigen gelden erin zijn terechtgekomen.

4. De appelrechters stellen vast dat:

- op 15 september 1998 een bedrag van 19.822,50 euro werd overgeschreven van een rekening van de overleden moeder van de eiseres naar een gemeenschappelijke rekening van de partijen;

- op 21 oktober 1998 en op 23 oktober 1998 nogmaals 3.645,69 euro en 309,86 euro op dezelfde rekening werd overgeschreven;

- niet kan betwist worden dat deze gelden deel uitmaakten van de nalatenschap van de moeder van de eiseres.

Zij oordelen dat de eiseres niet bewijst dat het gemeenschappelijke vermogen voordeel heeft gehaald uit deze overschrijvingen en het gemeenschappelijke vermogen bijgevolg geen vergoeding verschuldigd is aan het eigen vermogen van de eiseres.

5. De appelrechters die oordelen dat eigen gelden van de eiseres op een gemeenschap¬pe¬lijke rekening zijn gestort en de eiseres het recht op vergoeding ontzeggen, omdat zij niet bewijst dat het gemeenschappelijke vermogen heeft gehaald uit deze gelden, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door het gemeenschappelijke vermogen van partijen verschuldigde vergoeding aan het eigen vermogen van de eiseres ingevolge de stortingen van 15 september 1998 en van 21 en 23 oktober 1998 en over de kosten van het geding.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, en op de openbare rechtszitting van 21 januari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Ontbinding

  • Eigen gelden

  • Storting op een gemeeenschappelijke rekening

  • Vergoeding lastens het gemeenschappelijk vermogen

  • Bewijs