- Arrest van 26 januari 2011

26/01/2011 - P.10.1916.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.10.1916.F

DE PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN,

verzoeker tot verwijzing van een rechtbank naar een andere,

in zake

L. A.,

beklaagde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, in de Duitse taal is gesteld en op de griffie van het Hof op 10 december 2010 is ingekomen, verzoekt de eiser dat de zaak met het nummer 91.L1.300622/09 van de notities van het parket, aan de politierechtbank te Eupen wordt onttrokken wegens onmogelijkheid om het rechtscollege samen te stellen.

Bij beschikking van 13 december 2010 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof beslist dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal worden gevoerd.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 22 december 2010 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 26 januari 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het verzoek is niet kennelijk onontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Gelet op de artikelen 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering,

Beveelt

1° dat dit arrest en het verzoekschrift zouden worden meegedeeld aan de voorzitter van de politierechtbank te Eupen, opdat die, vóór 25 februari 2011, een verklaring op de uitgifte van het arrest zou stellen in overleg met de leden van het gerecht die met naam worden vernoemd en die deze verklaring mede ondertekenen ;

2° dat het arrest en het verzoekschrift zouden worden meegedeeld aan de niet-verzoekende partij A. L., opdat hij zijn conclusie vóór 25 februari 2011 op de griffie van het Hof zou neerleggen ;

3° dat raadsheer Gustave Steffens op de rechtszitting van 2 maart 2011 verslag zou uitbrengen ;

Houdt de kosten aan.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 26 januari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Politierechtbank

  • Onmogelijkheid om een rechtscollege samen te stellen

  • Toepasselijke bepalingen