- Arrest van 1 februari 2011

01/02/2011 - P.10.1280.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechter die de beklaagde de gunst van de opschorting van de veroordeling wegens inbreuk op de artikelen 489, 489bis of 489ter Strafwetboek verleent, kan vervolgens niet de bekendmaking bij uittreksel van de beslissing bij toepassing van artikel 490 van hetzelfde wetboek bevelen (1). (1) Zie Cass., 28 mei 1997, AR P.97.0188.F, A.C., 1997, nr. 242.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.10.1280.N

M. G. V D. M.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Johny Dewit, advocaat bij de balie te Gent.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 15 juni 2010 in zoverre het de bekendmaking bij uittreksel beveelt van dat arrest bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 490 Strafwetboek: nadat de appelrechters de eiser de gunst van de opschorting van de veroordeling verleend hadden, konden zij de bekendmaking bij uittreksel van hun arrest bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek niet bevelen.

2. Artikel 490, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: "Alle arresten of vonnissen van veroordeling tot een gevangenisstraf, uitgesproken krachtens de artikelen 489, 489bis en 489ter, bevelen dat de beslissing op kosten van de veroordeelde bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."

Wanneer de strafrechter een beklaagde de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling verleent, veroordeelt hij hem niet tot straf maar overeenkomstig artikel 6, tweede lid, Probatiewet slechts in de kosten, zo daar aanleiding toe bestaat tot teruggave, en eventueel in de bijzondere verbeurdverklaring.

3. De appelrechters verlenen de eiser de gunst van de opschorting en bevelen vervolgens de bekendmaking bij uittreksel van het arrest bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek.

Aldus schenden zij de voormelde wetsbepaling.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de bekendmaking bij uittreksel ervan beveelt bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek op kosten van de eiser.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

Bepaalt de kosten op 80,03 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 1 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Inbreuk op artikelen 489, 489bis of 489ter Strafwetboek

  • Opschorting van de veroordeling

  • Bekendmaking bij uittreksel van de beslissing