- Arrest van 4 februari 2011

04/02/2011 - C.10.0443.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Schuldvergelijking blijft in beginsel uitgesloten tussen schulden en schuldvorderingen ontstaan voor het faillissement en schuldvorderingen en schulden ontstaan na het faillissement (1). (1) Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0365.N, AC 2010, nr. …., met concl. van advocaat-generaal THIJS.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0443. N

UNITED REAL ESTATE nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Marialei 11/6,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. J.V.,

2. E.L.

beiden als curator van het faillissement van West-Konstrukt nv,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 25 januari 2010.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het faillissement heeft de vorming van een boedel en een samenloop tussen de schuldeisers van de gefailleerde tot gevolg, zodat tussen deze schuldeisers - de schuldeisers in de boedel - het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.

2. Artikel 1298 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het algemeen dat geen schuldvergelijking plaatsheeft ten nadele van de verkregen rechten van derden.

3. Uit deze regels die een toepassing zijn van het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers na samenloop en van het fixatiebeginsel vloeit voort dat schuldvergelijking na faillissement in beginsel uitgesloten is.

Het erkennen van de schuldvergelijking in de gevallen waar er een nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, tast de regel van de gelijkheid van de schuldeisers bij faillissement niet aan. Aldus is in die omstandigheden de schuldvergelijking mogelijk ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking eerst na het faillissement in vervulling gegaan.

Schuldvergelijking blijft echter in beginsel uitgesloten tussen schulden en schuldvorderingen ontstaan vóór het faillissement en schuldvorderingen en schulden ontstaan na het faillissement, ook al is er samenhang.

4. Bij wederkerige overeenkomsten zijn de exceptie van niet-uitvoering, het ontbindingsrecht in geval van wanprestatie krachtens artikel 1184 Burgerlijk Wetboek en de daarop gesteunde vordering tot schadevergoeding inherent aan de rechtsverhouding en worden zij geacht van bij de aanvang te bestaan ongeacht het tijdstip waarop de contractspartij er een beroep op doet.

5. Uit het arrest blijkt dat:

- de eiseres een aannemingsovereenkomst heeft gesloten met West-Konstrukt nv;

- West-Konstrukt nv aan de eiseres twee facturen heeft verzonden voor een bedrag van 282.400 euro;

- West-Konstrukt nv op 4 augustus 2008 failliet werd verklaard;

- de curators op 6 augustus 2008 aanspraak maken op de betaling van de factuurschuld van 282.400 euro voor de gedeeltelijk uitgevoerde werken;

- korte tijd nadien de curators op grond van artikel 46 Faillissementswet aan de eiseres melden dat de overeenkomst niet verder zal worden uitgevoerd;

- de eiseres aanspraak maakt op schadevergoeding wegens de niet-nakoming van de overeenkomst die de appelrechters bepalen op 71.127,57 euro;

- de eiseres aanspraak maakt op de schuldvergelijking van dit bedrag met haar factuurschuld voor de gedeeltelijk uitgevoerde werken.

6. De appelrechters verwerpen de vordering van de eiseres om tot schuldvergelijking te mogen overgaan tussen haar schuldvordering tot schadevergoeding en schuld uit de beide facturen voor de gedeeltelijk uitgevoerde werken, omdat de schuldvorderingen niet beide dateren van vóór het tijdstip van de samenloop aangezien de vordering van de eiseres tot schadevergoeding eerst ontstaan is op het ogenblik van de beslissing van de curators om de overeenkomst niet verder uit te voeren.

7. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de schuldvergelijking en de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Eric Dirix, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 4 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Schuldvergelijking

  • Mogelijkheid

  • Schuldvorderingen en schulden ontstaan voor en na faillissement