- Arrest van 18 februari 2011

18/02/2011 - C.09.0603.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te treden, kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (1); de ontstentenis van machtiging van de gemeenteraad heeft een betrekkelijke nietigheid tot gevolg en de rechter kan ze derhalve niet ambtshalve opwerpen (2); de omstandigheid dat de rechter, na sluiting van het debat, bij tussenvonnis ambtshalve de heropening van het debat gelast teneinde de gemeente toe te laten het bewijs bij te brengen van de machtiging van de gemeenteraad, belet dan ook niet dat de machtiging wordt gegeven na dit tussenvonnis en vooraleer het debat opnieuw wordt gesloten. (1) Cass., 21 nov. 2008, AR C.07.0448.N, A.C., 2008, nr. 654. (2) Zie Cass., 28 nov. 1996, AR S.96.0036.F, A.C., 1996, nr. 463.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.09.0603.N

AANNEMINGEN VAN WELLEN nv, met zetel te 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 198,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. GEMEENTE NIJLEN, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, met kantoor te 2560 Nijlen, Kerkstraat 4,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest,

2. FIDEA nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerster woonplaats kiest,

3. GRONTMIJ VLAANDEREN nv, met zetel te 1932 Zaventem, Frans Smoldersstraat 18,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerster woonplaats kiest,

4. TECHNISCH CONTROLEBUREAU VOOR HET BOUWWEZEN cvba, met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53, bus 2,

verweerster,

5. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW nv, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 november 1996.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens het toepasselijke artikel 123, 8°, Nieuwe Gemeentewet, is het college van burgemeester en schepenen belast met het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als de eiser, hetzij als de verweerster betrokken is.

Krachtens het toepasselijke artikel 270, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet, stelt het college van burgemeester en schepenen de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in en verricht het alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval.

Krachtens het toepasselijke artikel 270, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet, mogen alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, slechts door het college worden ingesteld na machtiging van de gemeenteraad.

2. Deze machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te treden, kan tot de sluiting van het debat worden gegeven.

De ontstentenis van machtiging van de gemeenteraad heeft een betrekkelijke nietigheid tot gevolg en kan de rechter ze derhalve niet ambtshalve opwerpen.

De omstandigheid dat de rechter, na sluiting van het debat, bij tussenvonnis ambtshalve de heropening van het debat gelast teneinde de gemeente toe te laten het bewijs bij te brengen van de machtiging van de gemeenteraad, belet dan ook niet dat de machtiging wordt gegeven na dit tussenvonnis en vooraleer het debat opnieuw wordt gesloten.

Het middel dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede middel

3. De appelrechters oordelen dat er geen objectieve redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de berekeningsmethode die de tweede verweerster in haar stuk vier hanteert en waaruit volgens hen "blijkt dat de waarde van het werk op de dag van het schadegeval de waarde overtreft die tot basis heeft gediend voor het innen van de premie (cf. art. 30 van de Algemene Voorwaarden)". Ze geven aldus van het artikel 30 van de algemene voorwaarden van de polis nr. 91-521 en van het bijvoegsel nr. 1 aan die polis een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.

In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van akten aanvoert, mist het feitelijke grondslag.

4. De aangevoerde schending van de bindende kracht van de overeenkomst is geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Vordering tot bindendverklaring.

5. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op de som van 1112,53 euro jegens de eisende partij en op de som van 171,24 euro jegens de verwerende partij sub 1 en op de som van 312,54 euro jegens de verwerende partij sub 2 en op de som van 171,24 euro jegens de verwerende partij sub 3.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 18 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Gemeente

  • College van burgemeester en schepenen

  • Optreden in rechte

  • Gemeenteraad

  • Machtiging

  • Termijn

  • Ontstentenis

  • Heropening van het debat