- Arrest van 11 maart 2011

11/03/2011 - F.10.0011.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De plaatsen binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied waar ambassades van vreemde staten gevestigd zijn, maken deel uit van het Belgisch grondgebied, zodat de aan de werknemers van die ambassades uitgekeerde bezoldigingen aan de Belgische inkomstenbelasting zijn onderworpen (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.10.0011.N

1. M. B.,

2. D. V.,

eisers,

met als raadsman mr. Ignaas Behaege, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1830 Diegem, Pegasuspark, De Kleetlaan 12A,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur der directe belastingen te Antwerpen I, met kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 2,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 28 april 2009.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat de plaatsen binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied waar ambassades van vreemde staten gevestigd zijn, geen deel zijn van het Belgische grondgebied.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Bepaalt de kosten op de som van 240,63 euro jegens de eisende partijen en op de som van 82,42 euro jegens de verwerende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 11 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.

Vrije woorden

  • Belgisch grondgebied

  • Ambassades van vreemde staten

  • Werknemers

  • Uitgekeerde bezoldigingen

  • Belastbaarheid