- Arrest van 17 maart 2011

17/03/2011 - F.10.0044.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.10.0044.F

M. A.,

Mr. Jean-Pol Douny, advocaat bij de balie van Luik,

tegen

BELGISCHE STAAT, minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 4 januari 2006 van het hof van beroep te Luik.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, voert de eiser twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Volgens artikel 32, tweede lid, 2°, WIB1992 zijn bezoldigingen van bedrijfsleiders alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon. Daartoe behoren inzonderheid voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Het arrest stelt vast, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, dat de levensgezellin van de eiser op 27 juni 1996 tegen een beduidend lagere prijs dan de werkelijke waarde ervan, een voertuig heeft gekocht dat voorheen in leasing was genomen door de vennootschap Henri Bries waarvan de eiser de bestuurder was terwijl zijn levensgezellin dat niet was.

Het oordeelt, op eigen gronden, dat "de enorme wanverhouding tussen de economische waarde van het voertuig op het einde van de leasingovereenkomst en de door de overeenkomst bepaalde financiële restwaarde ervan voortvloeit uit de omvang van de bedragen die als huur werden betaald door de lesseevennootschap, zodanig dat zij financieel de kosten van het voordeel heeft gedragen dat haar op het einde van de overeenkomst zal toekomen" dat "er geen enkele twijfel over bestaat dat het voertuig, indien de optie niet was gelicht of indien de vennootschap de optie had gelicht, door de eigenaar tegen de marktprijs zou zijn verkocht", dat "in die omstandigheden het feit dat de [eiser] zijn levensgezellin de mogelijkheid geboden heeft om van de optie te genieten en aldus het voertuig aan te kopen tegen een belachelijk lage prijs in verhouding tot zijn werkelijke waarde, wel degelijk een voordeel van alle aard vormt dat aan de [eiser] zelf werd toegekend en dat deze kon verkrijgen uit hoofde of naar aanleiding van zijn beroepswerkzaamheid als bestuurder van de bewuste vennootschap" en dat "die hoedanigheid van bestuurder de enige reden is waarom de vennootschap heeft verzaakt zelf het economisch voordeel te realiseren volgend uit het lichten van de optie en [de eiser] de kans heeft gegeven die winst door een van zijn naasten te laten behalen".

Met die overwegingen, waaruit niet blijkt dat de eiser zelf voordeel heeft gehaald uit het lichten van de optie, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat de administratie terecht ten name van de eiser een bijkomende heffing heeft ingekohierd op grond van het verschil tussen de werkelijke waarde van het voertuig en de prijs waartegen zijn levensgezellin het heeft aangekocht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 17 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met assistentie van griffier.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Bestuurder van vennootschap

  • Bedrijfsvoertuig

  • Leasing

  • Terugkoop door de levensgezellin van de bestuurder

  • Voordeel begrepen in de bezoldiging van de bestuurder