- Arrest van 29 maart 2011

29/03/2011 - P.11.0452.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en overeenkomstig artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering werd beslist dat het gehele strafrestant nog moet worden ondergaan, wordt de datum voor toelaatbaarheid voor nieuwe veroordelingen, uitgesproken na de herroeping, bepaald door te rekenen vanaf de datum van de eerste vrijheidsbeneming ter uitvoering van een van die nieuwe veroordelingen (1). (1) Zie Fr. Close et G.-F. Raneri, 'Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au T.A.P.', in L’exécution des condamnations pénales (s. dir. A. Masset), C.U.P., vol. 101 Louvain-La-Neuve, Anthémis, 2008, 103, (148-150).

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0452.N

M R,

veroordeelde tot een vrijheidsstraf, gedetineerd,

eiseres,

met als raadsman mr. Jürgen Millen, advocaat bij de balie te Tongeren.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 25 februari 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 25, § 2, Wet Strafuitvoering: de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling was 14 oktober 2009; dit was de datum die moest worden gehanteerd als basis om de toelaatbaarheidsdatum te berekenen, na de uitspraken van 16 december 2010 en 22 december 2010; ten onrechte laat de strafuitvoeringsrechtbank de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling ingaan op de datum van aanbeveling van tenuitvoerlegging van die nieuwe veroordelingen.

2. Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en overeenkomstig artikel 68, § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering werd beslist dat het gehele strafrestant nog moet worden ondergaan, wordt de datum voor toelaatbaarheid voor nieuwe veroordelingen, uitgesproken na de herroeping, bepaald door te rekenen vanaf de datum van de eerste vrijheidsbeneming ter uitvoering van een van die nieuwe veroordelingen.

3. Het vonnis stelt vast dat:

- de eiseres op 12 juni 2009 voorwaardelijk in vrijheid werd gelaten;

- haar voorwaardelijke invrijheidstelling op 16 november 2009 herroepen werd door de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen wegens het plegen van nieuwe feiten en het niet-naleven van voorwaarden; het strafrestant bleef behouden;

- de eiseres bij vonnis van de correctionele rechtbank van Tongeren van 16 december 2010 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twee maanden in staat van wettelijke herhaling, straf in uitvoering zijnde sinds 20 januari 2011;

- zij bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 december 2010 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twaalf maanden in staat van wettelijke herhaling, straf in uitvoering zijnde sinds 25 januari 2011.

Op grond van voormelde regel oordeelt de strafuitvoeringsrechtbank dat de toelaatbaarheidsdatum dient berekend te worden op twee derden van twee maanden en twaalf maanden gevangenisstraf vanaf de eerste datum van uitvoering (20 januari 2011).

Aldus bepaalt zij de toelaatbaarheidsdatum naar recht op 27 oktober 2011.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op 5,31 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Alain Bloch, en op de openbare rechtszitting van 29 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Voorwaardelijke invrijheidstelling

  • Herroeping

  • Nieuwe veroordelingen uitgesproken na herroeping

  • Datum van toelaatbaarheid voor voorwaardelijke invrijheidstelling

  • Berekening