- Arrest van 30 maart 2011

30/03/2011 - P.11.0542.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het recht om krachtens artikel 22 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, te vragen dat de vertaling van de stukken bij het dossier wordt gevoegd, wordt niet toegekend aan de verdachte tijdens het debat over de voorlopige hechtenis, aangezien die bepaling de verdediging van de verdachte voor het bodemgerecht of tijdens de regeling van de rechtspleging tot doel heeft (1). (1) Cass., 14 jan. 1997, AR P.97.0005.N, A.C., nr. 30; J. de CODT, 'Le contrôle de la détention préventive', o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 215-216; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2010, p. 115-116.

Arrest - Integrale tekst

P.11.0542.F

H. T.,

Mr. Cédric Vergauwen, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 maart 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser verwijt het arrest dat het artikel 22 Taalwet Gerechtszaken schendt en artikel 6.3.a EVRM, aangezien het dossier processen-verbaal bevat die in het Nederlands zijn gesteld, een taal die hij niet begrijpt, en dat die stukken niet naar het Frans werden vertaald.

Overeenkomstig artikel 22 Taalwet Gerechtszaken kan de verdachte die alleen één van de landstalen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een vertaling wordt gevoegd in de taal die hij verstaat van de processen-verbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de verslagen van deskundigen die in een andere landstaal zijn gesteld. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist. De verdachte richt daartoe, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de procureur des Konings, ten laatste binnen acht dagen volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot verwijzing naar het hof van assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter rechtszitting van de politierechtbank of van de correctionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.

Het in het voormelde artikel 22 bepaalde recht om te vragen dat de vertaling van de stukken bij het dossier wordt gevoegd, wordt niet toegekend aan de verdachte tijdens het debat over de voorlopige hechtenis, aangezien die bepaling de verdediging van de verdachte voor het bodemgerecht of tijdens de regeling van de rechtspleging tot doel heeft.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.

Voor het overige stelt het arrest vast dat de verdachte in het Frans was verhoord en dat het bevel tot aanhouding in die taal was uitgevaardigd, waardoor hij onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte kon worden gebracht van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging.

Met die overwegingen beslissen de appelrechters naar recht dat het bij artikel 6.3.a EVRM toegekende recht niet was miskend.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 30 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Dossier van de rechtspleging

  • Stukken in een andere taal

  • Recht op een vertaling

  • Draagwijdte

  • Voorlopige hechtenis