- Arrest van 27 april 2011

27/04/2011 - P.10.1752.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De betekening van een verstekvonnis door de procureur des Konings, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, bij een ter post aangetekende brief tegen bericht van ontvangst, aan de woon- of verblijfplaats in het buitenland van de geadresseerde, overeenkomstig artikel 7.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, is regelmatig (1). (Impliciet). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.10.1752.F

1. E. K.,

2. A. K.,

Mr. Patrick Thevissen, advocaat bij de balie te Eupen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn in het Duits gesteld en zijn gericht tegen het in die taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 7 oktober 2010.

Bij beschikking van 15 november 2010 heeft de eerste voorzitter van het Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal worden gevoerd.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 15 april 2011 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 27 april 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Derde onderdeel

De eisers verwijten het arrest dat het artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en artikel 55 Gerechtelijk Wetboek schendt, door geen rekening te houden met die bepalingen voor de berekening van de termijn waarover zij beschikten om na de betekening van een verstekvonnis in verzet te komen.

Het arrest stelt vast dat de procureur des Konings te Eupen het bij verstek gewezen vonnis van 20 april 2009 heeft betekend door op 21 april 2009 een afschrift van het voormelde vonnis aan de woonplaats van de eisers toe te zenden.

De betekening die, zoals te dezen, bij een ter post aangetekende brief tegen bericht van ontvangst is gebeurd aan de woon- of verblijfplaats in het buitenland van de geadresseerde, wordt niet geacht aan de persoon te zijn geschied.

De in artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde buitengewone termijn om in verzet te komen, begint in dat geval te lopen vanaf de dag waarop de beklaagde kennis heeft genomen van de regelmatige betekening van het vonnis.

Met toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, wordt die buitengewone termijn, voor de in artikel 55, 1°, Gerechtelijk Wetboek bedoelde personen, verlengd met de bij dat artikel bepaalde termijn van vijftien dagen.

De appelrechters beslissen bijgevolg niet naar recht dat de betekening door het parket te Eupen, bij een ter post aangetekende brief aan de woonplaats van de eisers in Duitsland, aan de persoon van de beklaagde is geschied en dat die betekening de gewone termijn deed ingaan om in verzet te komen, zonder mogelijkheid tot verlenging van de verzettermijn overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, zitting houdend in het Duits, anders samengesteld.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 27 april 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Strafzaken

  • Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

  • Mededeling van processtukken en rechterlijke beslissingen

  • Procedures