- Arrest van 24 mei 2011

24/05/2011 - P.10.2050.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeersreglement volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht; dit houdt in dat wanneer een rode pijl naar links geplaatst is samen met een cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg heeft dat dit groene licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen dan deze aangegeven door de rode pijl (1). (1) Cass. 6 mei 2008, AR P.08.0292.N, AC, 2008, nr. 273 met concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.10.2050.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE,

eiser,

tegen

A. J. G. V.,

beklaagde,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 1 december 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van, onder meer, de artikelen 61.1.1°, 61.1.4°, 61.1.5° en 61.4 Wegverkeersreglement en de artikelen 3.3.1 en 3.3.2 van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens: het bestreden vonnis herkwalificeert ten onrechte de ten laste gelegde feiten van overtreding van de artikelen 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement in overtreding van artikel 12.2 van datzelfde reglement en veroordeelt ten onrechte de verweerster wegens dit aldus gekwalificeerde feit op grond dat de wet niets bepaalt over de conflictsituatie tussen een groen cirkelvormig licht en een rode pijl naar links; wanneer een rode pijl naar links gecombineerd is met een cirkelvormig groen licht, houdt zulks verbod om links af te slaan in.

2. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerster vervolgd is wegens overtreding van de artikelen 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement omdat zij het rode licht zou hebben voorbijgereden. Het bestreden vonnis stelt dienaangaande vast dat op het kruispunt waar de verweerster links afdraaide, rechts van de rijbaan en boven de rechter rijstrook een cirkelvormig verkeerslicht in de groene fase stond, terwijl links van diezelfde rijstrook en erboven een pijl naar links in de rode fase stond.

3. Artikel 61.1.1° Wegverkeersreglement bepaalt dat de driekleurige verkeerslichten cirkelvormig zijn en onder meer de volgende betekenis hebben: rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden.

Artikel 61.1.4° Wegverkeersreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één of meerdere rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden.

4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4° Wegverkeersreglement) overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht (artikel 61.1.1° Wegverkeersreglement). Dit houdt in dat wanneer een rode pijl naar links geplaatst is samen met een cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg heeft dat dit groene licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen dan deze aangegeven door de rode pijl.

Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerster in de kosten van het cassatieberoep.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Gent, zitting houdende in hoger beroep.

Bepaalt de kosten op 211,67 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 24 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement

  • Voorbijrijden rood licht

  • Artikel 61.1.4°, Wegverkeersreglement

  • Voorbijrijden rode pijl in de richting die door de pijl wordt aangegeven

  • Combinatie van een naar links geplaatste rode pijl met een cirkelvormig groen licht