- Arrest van 25 mei 2011

25/05/2011 - P.11.0720.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De vader en moeder van een minderjarig kind vertegenwoordigen dat kind niet in de uitoefening van de rechtsmiddelen tegen de door de jeugdgerechten op de strafvordering gewezen beslissingen; zij zijn partij in de zaak krachtens een eigen recht, waardoor zij cassatieberoep kunnen instellen tegen de beschikkingen betreffende de beschermende maatregelen van het bestreden arrest (1). (1) F. Tulkens en Th. Moreau, Droit de la jeunesse, 2000, p. 879.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0720.F

I.

R. E.,

handelend als vader en wettelijk vertegenwoordiger van R. E., minderjarig op het ogenblik van de feiten,

II.

G. M.,

handelend als moeder en wettelijk vertegenwoordigster van R. E., minderjarig op het ogenblik van de feiten,

beide cassatieberoepen tegen

1. N. Z.,

handelend als wettelijk beheerster van de goederen van haar minderjarig kind A.G.,

2. N. T.,

handelend in eigen naam en als wettelijk beheerster van de goederen van haar minderjarig kind W. A.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer, van 14 maart 2011.

De eiseres voert in een geschrift dat aan dit arrest is gehecht, een grief aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoepen van de eisers, in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon R. E. en gericht tegen

1. de beslissing op de strafvordering

De vader en moeder van een minderjarig kind vertegenwoordigen dat kind niet in de uitoefening van de rechtsmiddelen tegen de door de jeugdgerechten op de strafvordering gewezen beslissingen.

Te dezen zijn de eisers partij in de zaak krachtens een eigen recht, waardoor zij cassatieberoep kunnen instellen tegen de beschikkingen van het arrest betreffende de beschermende maatregelen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

2. de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen R. E.

De eisers voeren geen middel aan.

B. Cassatieberoep van de eiser, in de hoedanigheid van vader, en gericht tegen

1. de beslissing op de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. de beslissingen op de door de verweersters tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen

De eiser voert geen middel aan.

C. Cassatieberoep van de eiseres in de hoedanigheid van moeder

Het Hof vermag geen acht te slaan op het stuk dat op 20 mei 2011 is toegezonden, dit is buiten de wettelijke termijn.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering

De grief die kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters of waarvan het onderzoek het nazicht van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de verweersters tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 25 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van afgevaardigd griffier Aurore Decottignies.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Minderjarig kind

  • Strafvordering

  • Beschermende maatregelen

  • Vader en moeder

  • Vorderingsrecht

  • Eigen recht

  • Cassatieberoep

  • Ontvankelijkheid