- Arrest van 1 juni 2011

01/06/2011 - P.11.0623.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het middel dat op de miskenning van het bij artikel 6.3.e van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht van verdediging steunt, kan niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden voorgedragen (1). (1) Cass. 28 jan. 2004, AR P.03.1339.F, AC, 2004, nr. 48.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0623.F

I. J. P.,

Mr. Karel Claes, advocaat bij de balie te Brussel, en mr. Ida Bollingh, advocaat bij de balie te Antwerpen,

II. K. B.,

Mrs. Karel Claes en Gert Warson, advocaten bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 maart 2011.

De eerste eiser voert één middel, en de tweede vier middelen aan, ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

B. Cassatieberoep van K. B.

(...)

Vierde middel

De eiser die voor de kamer van inbeschuldigingstelling zonder tolk is gehoord, voert aan dat het arrest de artikelen 31 en 40 Taalwet Gerechtszaken, en 6.3.e EVRM schendt.

Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 15 maart 2011 blijkt dat de eiser zonder tolk is verschenen, dat het openbaar ministerie gevorderd heeft, dat de raadsman van de eiser een conclusie heeft neergelegd en gepleit heeft en dat de eiser als laatste het woord heeft gekregen.

Uit het voormelde stuk blijkt niet dat de eiser op die rechtszitting heeft aangevoerd dat de tegen hem gevoerde rechtspleging het bij artikel 6.3.e van het Verdrag gewaarborgde recht van verdediging miskende.

Aangezien het middel voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd, is het wat dat betreft niet ontvankelijk.

Voor het overige moet de rechter, die op onaantastbare wijze oordeelt of de inverdenkinggestelde, die niet om de bijstand van een tolk verzoekt, al dan niet de taal van de rechtspleging kent, laatstgenoemde niet ambtshalve een tolk bezorgen waarom hij niet heeft gevraagd.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 1 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Recht van verdediging

  • Rechten van de Mens

  • Verdrag Rechten van de Mens

  • Artikel 6.3.e

  • Bijstand van een tolk

  • Ontvankelijkheid