- Arrest van 8 juni 2011

08/06/2011 - P.11.0570.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechter van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste redenen aangeeft waarom de telastlegging al dan niet bewezen werd verklaard (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0570.F

T. L.,

Mr. Alexia van Zuylen van Nyevelt, advocaat bij de balie te Brussel, en mr. Jacqueline Martin, advocaat bij de balie te Namen,

tegen

1. C. R.,

handelend zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van wettige beheerster van de goederen van haar minderjarig kind N. D.,

2. F. R. en

3. N. M.,

handelend zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van wettige beheerders van de goederen van hun minderjarige kinderen L., K. en S. R.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 22 februari 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 juni 2011 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 8 juni 2011 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering

Het middel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 6.1 EVRM. Het arrest wordt verweten dat het niet de redenen aangeeft waarom het de vrijspraak wijzigt en de eiser schuldig verklaart, tenzij met de overweging dat deze beslissingen voortvloeien uit de gegevens van het dossier en uit het onderzoek ter zitting.

Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechter van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste redenen aangeeft waarom de telastlegging al dan niet bewezen werd verklaard.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat de beslissing met redenen moet worden omkleed, zelfs als er geen conclusie is ingediend.

Het arrest stelt niet vast dat de eiser, appellant en ingevolge het hoger beroep van het parket geïntimeerde, de gegrondheid van de vervolgingen zou hebben toegegeven. Het preciseert evenmin, ook niet op beknopte wijze, de concrete redenen waarom de veroordelingen werden bevestigd en de vrijspraken gewijzigd.

In zoverre het middel schending aanvoert van het voormelde artikel 6.1, is het gegrond.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

De hierna op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser, beklaagde, uit te spreken vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt evenwel de vernietiging met zich mee van de beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die daaruit volgen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 8 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Beslissing over de schuld

  • Motiveringsplicht

  • Recht op een eerlijke behandeling van de zaak