- Arrest van 10 juni 2011

10/06/2011 - F.10.0030.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het arrest van het hof van beroep dat niet de datum vermeldt waarop het is uitgesproken, terwijl deze datum ook niet kan worden afgeleid uit het proces-verbaal van de rechtszitting, is nietig (1). (1) Cass. 27 mei 1992, AR 9726, AC, 1991-92, nr. 507; Cass. 8 jan. 1997, AR P.96.1682.F, AC, 1997, nr. 19.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.10.0030.N

APOTHEEK GRAUWELS nv, met zetel te 3470 Kortenaken, Tiensestraat 5,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur der directe belastingen te Leuven, met kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 3A/1,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op een niet nader bepaalde datum gewezen door het hof van beroep te Brussel in de zaak met algemeen rolnummer 2004/AR/923.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 780, 5°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis op straffe van nietigheid de vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting moet vermelden.

Krachtens artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek zijn de regels van het geding toepasselijk op de rechtsmiddelen, voor zover de bepaling van boek III er niet van afwijken.

2. Het arrest vermeldt niet de datum waarop het is uitgesproken. Deze datum kan ook niet worden afgeleid uit het proces-verbaal van de rechtszitting.

Het arrest is bijgevolg nietig.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 10 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van hoofdgriffier Chantal Van Der Kelen.

Vrije woorden

  • Uitspraak

  • Ontstentenis van dagtekening