- Arrest van 22 juni 2011

22/06/2011 - P.11.0407.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Aangezien de successierechten en de notariskosten verbonden zijn met een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, kunnen zij niet als schade worden beschouwd in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn zij alleen de fiscale en burgerlijke tegenwaarde van de door de erfgenaam ontvangen erfenis (1). (1) Zie Cass. 25 feb. 2009, AR P.08.1619.F, AC, 2009, nr. 155.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0407.N

I. CBC ASSURANCES nv,

II. J. B.,

Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

beide cassatieberoepen tegen

A. C.,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Bergen, van 1 februari 2011.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Beide onderdelen samen

Nadat de tweede eiser als enige aansprakelijk is gesteld voor het ongeval dat het leven heeft gekost aan de echtgenote van de verweerder, heeft de correctionele rechtbank laatstgenoemde, ter vergoeding van de schade die door het ongeval is veroorzaakt, de successierechten en notariskosten toegewezen die hij in de hoedanigheid van erfgenaam van het slachtoffer heeft moeten betalen.

Het middel voert aan dat die beslissing de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek schendt.

Het vonnis grondt zijn beslissing op twee redenen. Enerzijds oordeelt het dat de verweerder niet met de litigieuze kosten zou zijn geconfronteerd zo het ongeval zich niet had voorgedaan, aangezien hij, vermits hij ouder is dan zijn echtgenote, haar waarschijnlijk niet zou hebben overleefd. Anderzijds vermeldt het dat het niet vaststaat dat op de dag van het natuurlijk overlijden van de echtgenote van de verweerder, nog steeds dezelfde successierechten zouden gelden.

Geen van beide redenen verantwoordt de beslissing naar recht.

Aangezien de successierechten en de notariskosten nu eenmaal verbonden zijn met een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, kunnen zij niet als schade worden beschouwd in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, maar zijn zij alleen de fiscale en burgerlijke tegenwaarde van de door de erfgenaam ontvangen erfenis.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt om de verweerder het bedrag van 14.115,81 euro te betalen, vermeerderd met de interest, ter terugbetaling van het ereloon van de notaris en van de successierechten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en de verweerder in de andere helft.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik, zitting houdend in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, als voorzitter, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 22 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Successierechten en notariskosten