- Arrest van 29 juni 2011

29/06/2011 - P.11.0473.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0473.F

I. D. V.,

Mr. Philippe Culot, advocaat bij de balie te Luik,

II. B. M.,

III. P. A.,

Mr. Philippe Culot, advocaat bij de balie te Luik,

de cassatieberoepen II en III tegen

Philippe THIRION, advocaat, curator van het faillissement van JERO bvba.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 3 februari 2011.

D. V. en P. A. voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

B. In zoverre het cassatieberoep van D. V. en van P. A. gericht is tegen de veroordelende beslissing op de tegen hen ingestelde strafvordering

Eerste middel

Het middel voert aan dat de beginselen van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter zijn miskend. Die beginselen worden gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR.

De grief is gegrond op het feit dat de kamervoorzitter van het hof van beroep, in zijn hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, in dezelfde zaak uitspraak heeft gedaan met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, over verzoekschriften in hoger beroep tegen beslissingen van de onderzoeksrechter waarbij de vraag tot opheffing van het beslag op boekhoudkundige stukken wordt afgewezen.

De eisers hebben dat middel niet aangevoerd tijdens het onderzoek van de zaak voor de rechters die het bestreden arrest hebben gewezen.

Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd is niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitters Frédéric Close en Paul Mathieu, de raadsheren Benoît Dejemeppe en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 29 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Artikel 14.1

  • Miskenning van de beginselen van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter

  • Middel niet aan de bodemrechter voorgelegd

  • Cassatiemiddel

  • Ontvankelijkheid