- Arrest van 30 augustus 2011

30/08/2011 - P.11.1512.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De verschillende vermelding in de processen-verbaal van de rechtszitting en in de uitgifte van een beslissing van een strafgerecht, van de identiteit van de parketmagistraat die als openbaar ministerie is opgetreden, is geen grond van nietigheid; vermits het openbaar ministerie één en ondeelbaar is, heeft de vastgestelde vergissing geen gevolgen voor de wettigheid van het bestreden arrest (1). (1) Cass. 19 jan. 1970, AC, 1970, nr. 415.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1512.F

R. S.,

Mr. Adrien Masset, advocaat bij de balie te Verviers, en mr. Michel Lebeau, advocaat bij de balie te Eupen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (C1188) van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 augustus 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel: schending van het algemeen rechtsbeginsel van de bewijskracht van de akten en van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek

In het bestreden arrest wordt de vermelding bekritiseerd dat substituut procureur-generaal Nicolas Banneux als lid van het openbaar ministerie op de rechtszitting werd gehoord, hoewel het proces-verbaal van de rechtszitting vaststelt dat advocaat-generaal Pascale Schils werd gehoord.

Dat de identiteit van de parketmagistraat die optrad als openbaar ministerie in het proces-verbaal van de rechtszitting verschilt van deze in de uitgifte van een beslissing van een strafgerecht, is geen grond van nietigheid.

Vermits het openbaar ministerie één en ondeelbaar is, heeft de vastgestelde vergissing geen gevolgen op de wettigheid van het bestreden arrest.

Aangezien het middel de eiser geen nadeel berokkent, is het niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, vakantiekamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Françoise Roggen, Alain Bloch en Peter Hoet, en in openbare terechtzitting van 30 augustus 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Patricia De Watripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Proces-verbaal van de rechtszitting

  • Arrest

  • Identiteit van de magistraat van het openbaar ministerie

  • Uiteenlopende vermeldingen