- Arrest van 9 september 2011

09/09/2011 - C.10.0158.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een recht kan worden misbruikt, ook al steunt het op de wet en wordt er een regelmatige rechtspleging gevoerd om het te doen gelden (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011 nr….

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0158.F

1. D. F.,

2. D. O.,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. V. L en

2. C. J,

Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 26 juni 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren drie middelen aan.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Derde middel.

Op grond van de artikelen 35 en 36 Veldwetboek verwijt het middel het bestreden vonnis dat het geweigerd heeft het rooien van de litigieuze bomen te bevelen en houdt het staande dat de bodemrechter geen beoordelingsbevoegheid bezit.

Er kan sprake zijn van misbruik van recht, ook al steunt dat recht op de wet en wordt er een regelmatige rechtspleging gevoerd om het te doen gelden.

Het bestreden vonnis dat het rooien weigert op grond dat dit een misbruik van recht zou opleveren verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door raadsheer Didier Batselé, waarnemend voorzitter, de raadsheren Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 9 september 2011 uitgesproken door raadsheer Didier Batselé, waarnemend voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Eric Stassijns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Op de wet steunend recht

  • Regelmatige rechtspleging om het recht te doen gelden