- Arrest van 13 september 2011

13/09/2011 - P.11.0200.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 2, 5e Decreet Natuurbehoud volgt dat een langdurig gebruik van een perceel als grasland niet volstaat om als historisch permanent grasland te worden beschouwd; de aard van de vegetatie, haar soortenrijkdom, de aard van het milieu en het reliëf of nog de cultuurhistorische waarde van het perceel vormen bijkomende voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0200.N

A. C. A. A.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Astère Pattyn, advocaat bij de balie te Gent.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 23 december 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste grief

1. De grief voert schending aan van artikel 2, 5°, Decreet Natuurbehoud: de appelrechters oordelen onterecht dat de percelen, voorwerp van de onvergunde vegetatiewijziging, voldoen aan de voorwaarden van historisch permanent grasland.

2. Artikel 2, 5°, Decreet Natuurbehoud verstaat onder "historisch permanent grasland": een halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen en kwelzones.

Uit deze bepaling volgt dat een langdurig gebruik van het betrokken perceel als grasland niet volstaat om als historisch permanent grasland te worden beschouwd. De aard van de vegetatie, haar soortenrijkdom, de aard van het milieu en het reliëf of nog de cultuurhistorische waarde van het perceel vormen bijkomende voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan.

3. De appelrechters oordelen: "Uit de dossiergegevens, meer bepaald het proces-verbaal van 3 juni 2009 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) blijkt dat op alle beschikbare (historische) documenten op wel vijf momenten het perceel als grasland in gebruik was, nl. op historische kaarten van 1865 en 1890, op topografische kaarten van 1990 en 2006 en op een luchtfoto van 1990. De aanduiding als grasland op de diverse kaarten toont het langdurig gebruik van de grond als graasweide aan, wat volstaat om het als historisch permanent grasland te aanzien. Er dient, anders dan de verdediging voorhoudt, hiervoor niet ook aangetoond te zijn dat het biologisch waardevol grasland betreft, noch dat het grasland cultuurhistorische waarde heeft of dat het gekenmerkt is door een soortgelijke vegetatie."

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

De grief is gegrond.

Tweede grief

4. De grief, die niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.

Omvang van de cassatie

5. De vernietiging van de beslissing over de strafvordering heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing over de herstelvordering, wegens het nauwe verband dat bestaat tussen beide beslissingen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Bepaalt de kosten op 174,70 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 13 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Historisch permanent grasland

  • Begrip

  • Voorwaarden