- Arrest van 13 september 2011

13/09/2011 - P.11.1471.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde die rechtsmiddelen aanwendt tegen de beslissing van de Minister en in hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer afwezig is ter zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling kan tegen het arrest cassatieberoep instellen volgens het gemeen recht (impliciete oplossing).

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1471.N

A. A.-N.,

veroordeelde, ter beschikking van de regering gestelde,

eiser,

met als raadsman mr. Steff Stevens, advocaat bij de balie te Mechelen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 augustus 2011.

De eiser voert in een memorie grieven aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. De memorie is neergelegd op 5 september 2011, dit is met miskenning van de termijn van acht vrije dagen vóór de rechtszitting van 13 september 2011, bepaald in artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek

2. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 69,66 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 13 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Rechtsmiddelen tegen de beslissing van de Minister

  • Hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer

  • Kamer van inbeschuldigingstelling

  • Afwezigheid ter zitting van de ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde

  • Cassatieberoep

  • Ontvankelijkheid