- Arrest van 16 september 2011

16/09/2011 - C.10.0347.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In de binnenscheepvaart wordt onder kanaalpand verstaan het gedeelte van een kanaal tussen twee sluizen (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0347.F

1. M. G.,

2. L'ALLIANCE BATELIÈRE DE LA SAMBRE BELGE, onderlinge verzekeringsmaatschappij,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

WAALS GEWEST,

Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen van 27 januari 2010.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In hun cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eisers twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Vierde onderdeel

In de binnenscheepvaart wordt onder ‘kanaalpand' verstaan het gedeelte van een kanaal tussen twee sluizen.

Het arrest dat eerst vermeldt dat het bericht aan de binnenvaart van 4 juni 1997 bepaalt dat de kunstwerken, vanaf 15 juni 1997, voor en na de dienstregeling die voor de scheepvaart is vastgelegd door het algemeen reglement der scheepvaartwegen, bediend zullen worden van maandag tot zaterdag van 6 uur tot 19 uur 30 op het gemoderniseerde Canal du Centre, dat onder meer de sluis van Obourg omvat, is tegenstrijdig wanneer het oordeelt, enerzijds, dat "voornoemd bericht kennelijk beoogt de schippers toe te staan tegen het einde van de dag een kanaalpand tussen twee sluizen te doorvaren, daar het anders geen betekenis zou hebben", en, anderzijds, dat de bedieningsregeling van de sluis van Obourg "afwijkt" van die welke is vastgelegd voor het gedeelte van de scheepvaartweg opwaarts en afwaarts die sluis.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige onderdelen van het eerste middel, noch het tweede middel hoeven nader onderzocht te worden. Ze kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Albert Fettweis, Christine Matray, Alain Simon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 16 september 2011 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Kanaal

  • Scheepvaart

  • Kanaalpand