- Arrest van 28 september 2011

28/09/2011 - P.11.0626.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het voor het misdrijf gebruiksdiefstal vereiste moreel bestanddeel bestaat in de bewuste wil om de zaak aan het genot van de bezitter te onttrekken voor een kortstondig gebruik, met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven (1). (1) Zie Cass. 31 maart 1992, AR 5005, AC, 1991-1992, nr. 409; F. Lugentz, 'Les vols et les extorsions', in Les infractions contre les biens, Brussel, Larcier, 2008, p. 38-39.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.0626.F

I. ETHIAS VERZEKERINGEN nv,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. J. J.,

2. B. M.,

3. LEHNKERING CHEMICAL LAND TRANSPORT & SERVICE, naamloze vennootschap naar Nederlands recht,

4. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

II. B. M.,

tegen

N. R.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Namen van 1 maart 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiseres

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij B. M. schadevergoeding vanwege de eiseres wordt toegekend

(...)

Tweede middel

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 461, tweede lid, Strafwetboek en artikel 3 WAM1989, verwijt het vonnis over het hoofd te zien dat het door de eiseres verzekerde motorrijtuig het voorwerp was van een gebruiksdiefstal.

Het voor dit misdrijf vereiste moreel bestanddeel bestaat in de bewuste wil om de zaak aan het genot van de bezitter te onttrekken voor een kortstondig gebruik, met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven.

Wat betreft het gebruik, door de beklaagde N. R., van het aan B. M. toebehorende motorrijtuig, wijst de appelrechter op het zowel abnormale als aberrante gedrag van J. M., zoon van de eigenaar, die het voertuig diep in de nacht midden op de rijweg heeft achtergelaten om "het hazenpad te kiezen" met de sleutels nog op het contact. Hij heeft ook geoordeeld dat de beklaagde, uitgaansgezel van J.M., het voertuig niet louter verplaatst had opdat het geen gevaar zou opleveren voor anderen, maar met het voertuig huiswaarts was gekeerd.

De correctionele rechtbank die, ter afwijzing van de telastlegging gebruiksdiefstal, vermeldt dat, rekening houdend met de omstandigheden, J. M. en zijn vader zich niet redelijkerwijs bestolen konden voelen, oordeelt, zonder de aangevoerde wetsbepalingen te schenden, dat het kortstondig gebruik van het motorrijtuig niet voortkwam uit het oogmerk om het tegen de wil in van de eigenaar te gebruiken.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres in zoverre het gericht is tegen de beslissing die, op de door J. J. tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over de omvang van de schade.

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt om B. M. een schadevergoeding te betalen, vermeerderd met de interesten en de helft van zijn kosten.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en B.M. in het overige vierde.

Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Dinant, zitting houdend in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 28 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Gebruiksdiefstal

  • Moreel bestanddeel